.

Άρθρο 22
Χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες διεθνή προστασία.

1. α Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Π.δ. 114/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης χορηγεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες διεθνούς προστασίας, που είναι κάτοχοι δελτίου αιτήσαντος σε ισχύ, των οποίων η αίτηση είχε υποβληθεί έως και πέντε (5) έτη πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και η εξέτασή της εκκρεμεί σε β’ βαθμό, εκτός εάν συντρέχει κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ή για την κοινωνία της χώρας, ιδίως λόγω τελεσίδικης καταδίκης του αιτούντος για τη διάπραξη σοβαρού εγκλήματος.

β. Ως σοβαρό έγκλημα μπορεί να χαρακτηριστεί κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, καθώς και τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης (ΠΚ 310), αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327), προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 2-5), αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342), πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α), προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β), μαστροπείας (ΠΚ 349), εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ 350), ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής (ΠΚ 351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385).

2. Η άδεια παραμονής της παραγράφου 1 του παρόντος, χορηγείται για δύο έτη και μπορεί να ανανεωθεί με αίτηση που υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 19Α παρ. 1 περίπτωση στ΄ του ν. 4251/2014 χωρίς την προηγούμενη παραπομπή από τις Επιτροπές Προσφυγών Ασύλου του Π.δ. 114/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή για έναν από τους λόγους του ν. 4251/2014.

3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος, οι εκκρεμείς προσφυγές δεν εξετάζονται κατά τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 114/2010 (Α΄ 195) και η διοικητική διαδικασία καταργείται, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στις αρμόδιες Αρχές Παραλαβής της παρ. ιδ΄ του άρθρου 2 του Π.δ. 114/2010, αίτηση ενώπιον των Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 26 του Π.δ. 114/2010, περί εξέτασης της προσφυγής του ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, εντός δύο (2) μηνών από την επίδοση της απόφασης περί χορήγησης καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, για συζήτηση της προσφυγής, ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ενώπιον των Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 26 του Π.δ. 114/2010, χορηγείται στον αιτούντα δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού και η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 114/2010.

Η παρ.3 του άρθρου 22 αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 86 του νόμου 4399/2016, ΦΕΚ Α'117/22.6.2016
Πριν την αντικατάσταση ίσχυαν τα εξής: Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος, οι εκκρεμείς προσφυγές δεν εξετάζονται κατά τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 114/2010 και η διοικητική διαδικασία καταργείται, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στις αρμόδιες αρχές παραλαβής, του άρθρου 2 παρ. ιδ΄ του Π.δ. 114/2010, αίτηση ενώπιον των Επιτροπών Προσφυγών, περί εξέτασης της προσφυγής του ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, εντός δύο μηνών από την επίδοση της απόφασης περί χορήγησης καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, για εξέταση της προσφυγής, ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ενώπιον των Επιτροπών Προσφυγών, χορηγείται στον αιτούντα δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού και η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 114/2010.