.

Άρθρο 24
Τροποποίηση του Π.δ. 167/2014 (Α'252)

Η παράγραφος 1.α. του άρθρου 7 του Π.δ. 167/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 14 του Π.δ. 114/2010, η αποφαινόμενη αρχή του άρθρου 2 σημείο ιθ΄ του Π.δ. 114/2010 διακόπτει, λόγω σιωπηρής ανάκλησης, τη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας τα οποία, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν απορριφθεί σε α΄ βαθμό και εκκρεμεί η εξέτασή τους σε β΄ βαθμό, εφόσον ο αιτών δεν είχε εμφανισθεί για να ανανεώσει το ειδικό δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού μέχρι την 31η Αυγούστου 2015. Για τη διακοπή αυτή η αποφαινόμενη αρχή εκδίδει σχετική πράξη, η οποία επιδίδεται στον αιτούντα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 και επόμενα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97)».