.

Άρθρο 26
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής – Συγκρότηση

1. Συνιστάται Γενική Γραμματεία Υποδοχής, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

2. Στη Γενική Γραμματεία Υποδοχής υπάγεται η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του άρθρου 8 του παρόντος και η Διεύθυνση Υποδοχής που συνιστάται με το επόμενο άρθρο.

3. Συνιστάται θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα με βαθμό 1ο Ειδικών Θέσεων. Για τη στελέχωση του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής εφαρμόζεται το άρθρο 55 του Π.δ. 63/2005, όπως ισχύει.