.

Άρθρο 28
Σύσταση Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως οριοθετείται με τις διατάξεις του ισχύοντος Π.δ. 105/2014 (Α΄ 172), συνιστάται αυτοτελής Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής, η οποία υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιο για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής.

2. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής έχει ίδιο προϋπολογισμό ως Ειδικός Φορέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπου εγγράφονται πιστώσεις για την

αντιμετώπιση των αναγκών υλοποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής. Αρμόδιος διατάκτης των σχετικών πιστώσεων είναι ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

3. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής έχει ως αρμοδιότητα την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, την παρακολούθηση και την εποπτεία των οικονομικών μεγεθών, τη διενέργεια των προμηθειών και τη διοικητική μέριμνα των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της Μεταναστευτικής Πολιτικής.

4. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής, ασκεί και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129).

5. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα Προϋπολογισμού,

β. Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας και

γ. Τμήμα Διαχείρισης και Πληρωμών Π.Δ.Ε. και Λοιπών Δράσεων.

6. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής κατανέμονται ως ακολούθως:

α. Το Τμήμα Προϋπολογισμού είναι αρμόδιο για:

αα. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση ή τροποποίηση του τακτικού προϋπολογισμού.

ββ. Την κατάρτιση και παρακολούθηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, κατά λόγο αρμοδιότητας.

γγ. Τον καθορισμό των ορίων διάθεσης πιστώσεων των μηνιαίων πληρωμών, την έγκριση, ανάληψη και αναγνώριση των δαπανών του προϋπολογισμού, ιδίως σε ό,τι αφορά σε:

α. Αυξομειώσεις πιστώσεων και ποσοστού διάθεσης πιστώσεων.

β. Παρακολούθηση των ορίων πληρωμών πιστώσεων.

γ. Έκδοση αποφάσεων αναλήψεων πιστώσεων.

δδ. Κατάρτιση και παρακολούθηση του μηναίου προγράμματος εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού και των τριμηνιαίων ανώτατων ορίων πληρωμών.

εε. Την καταβολή επιχορηγήσεων και εισφορών στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

στστ. Τη μεταφορά και μεταβίβαση πιστώσεων για την υλοποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής.

ζζ. Την τήρηση συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής και αποθήκευσης των λογιστικών γεγονότων μέσω του Μητρώου δεσμεύσεων και πληρωμών και την αποστολή των στοιχειών αυτών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

ηη. Τη συλλογή, παρακολούθηση και επεξεργασία οικονομικών στοιχείων σχετικών με τη μεταναστευτική πολιτική, κατά λόγο αρμοδιότητας.

θθ. Τη συλλογή, παρακολούθηση και επεξεργασία οικονομικών στοιχείων οικονομικών στοιχείων που σχετίζονται με δαπάνες μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών.

β. Το Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας είναι αρμόδιο για:

αα. Τη διαχείριση των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών.

ββ. Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με όλα τα στοιχεία για τους διαγωνισμούς, τις προσφορές και τους προμηθευτές και η ταυτόχρονη χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

γγ. Την κοστολόγηση των, προς προμήθεια, ειδών και υπηρεσιών, ύστερα από έρευνα αγοράς και συλλογής στοιχείων, με σκοπό την εξεύρεση βέλτιστης οικονομικής αποτίμησης αυτών.

δδ. Την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

εε. Τη μέριμνα για τις δαπάνες στέγασης, καθαριότητας, συντήρησης, φύλαξης και ασφάλειας των κτιρίων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Μεταναστευτικής Πολιτικής.

στστ. Την εκκαθάριση πληρωμών των δαπανών από προμήθειες ειδών και παροχή υπηρεσιών, λειτουργικών δαπανών, καθώς και δαπανών δημοσίων σχέσεων και λοιπών αμοιβών τρίτων.

ζζ. Την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης για την εκπροσώπηση και υποστήριξη των αντίστοιχων πολιτικών σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής.

ηη. Την ομαλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων και υποδομών, την απογραφή, αξιοποίηση και συντήρηση όλων των συσκευών και μηχανών γραφείου, την διαχείριση υλικού, μηχανημάτων, εφοδίων ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, καθώς και την απομάκρυνση όσων χαρακτηρίζονται ως άχρηστες ή ακατάλληλες, πλην του εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών.

θθ. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της διαχείρισης του συνόλου των αναλώσιμων και μη υλικών και η μέριμνα για την παραλαβή, αποθήκευση, διακίνηση και διάθεση αυτών, την παρακολούθηση και ενημέρωση για τις ανάγκες ανανέωσης των αποθεμάτων, καθώς και η καταστροφή του προς εκκαθάριση υλικού.

γ. Το Τμήμα Διαχείρισης και Πληρωμών Π.Δ.Ε. και Λοιπών Δράσεων είναι αρμόδιο για:

αα. Την κατάρτιση προγράμματος δημοσίων επενδύσεων έργων και μελετών και λοιπών δράσεων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά, διεθνή και άλλα προγράμματα για την υλοποίηση Μεταναστευτικής Πολιτικής και τυχόν τροποποιήσεις αυτών.

ββ. Τη μέριμνα για τη χρηματοδότηση των ανωτέρω καθώς και την παρακολούθηση της προόδου εκτέλεσης αυτών.

γγ. Την έκδοση εντολών κατανομής Π.Δ.Ε. και λοιπών δράσεων για την πίστωση των λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην οικεία Τράπεζα.

δδ. Τη μέριμνα για την κατάρτιση του συνολικού προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. και λοιπών δράσεων, τον καθορισμό των ορίων των πιστώσεων, καθώς και την ανακατανομή των πιστώσεων του Π.Δ.Ε. και λοιπών δράσεων.

εε. Τη διασφάλιση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και λοιπών δράσεων εντός της διαθέσιμης πίστωσης.

στστ. Τη μέριμνα για τη συλλογή και εισαγωγή των στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΠΟΔΕ) για όλα τα έργα αρμοδιότητάς της.

ζζ. Την πληρωμή των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου και εθνικού σκέλους Π.Δ.Ε. και λοιπών δράσεων για τα θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πράξη που αφορά στη διενέργεια των δαπανών αυτών.

ηη. Την τήρηση συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής και αποθήκευσης των λογιστικών γεγονότων μέσω του Μητρώου δεσμεύσεων και πληρωμών και η αποστολή των στοιχείων αυτών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

θθ. Την προετοιμασία και προώθηση σχεδίων που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων, οι οποίοι εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 107.1 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την υποβολή τέτοιων σχεδίων για γνωμοδότηση επ’ αυτών ή προς έγκριση στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

ιι. Την εποπτεία και υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητάς της σε ό,τι αφορά στην τήρηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων κατά την υλοποίηση μέτρων ή/και προγραμμάτων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.

ιαια. Την κατάρτιση και παρακολούθηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).

ιβιβ. Την αξιολόγηση της δημοσιονομικής επίπτωσης κάθε πολιτικής προγράμματος ή δράσης και την παροχή γνώμης για κάθε πολιτική, πρόγραμμα ή δράση επί θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής με δημοσιονομική επίπτωση.

ιγιγ. Τη συλλογή, παρακολούθηση και επεξεργασία οικονομικών στοιχείων σχετικών με την μεταναστευτική πολιτική, κατά λόγο αρμοδιότητας.