.

Άρθρο 30
Σύσταση Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων Ιθαγένειας - Μετανάστευσης

1. Η περίπτωση βγ΄ της παρ.3 του άρθρου 14 του Π.δ. 105/2014 (Α΄ 172), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), αντικαθίσταται ως εξής:

«βγ. Το σχεδιασμό, τη λειτουργία, τη διαχείριση και την υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων των εκλογικών καταλόγων, του εθνικού δημοτολογίου, του εθνικού ληξιαρχείου και των λοιπών εθνικών Μητρώων που υποστηρίζονται κεντρικά και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Π.δ. 105/2014 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ. Το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης».

3. Στο Π.δ. 105/2014 προστίθεται άρθρο 21Α ως εξής:

«Άρθρο 21Α

Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης

1. Το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης είναι αρμόδιο για:

α. Το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη διαχείριση των Πληροφοριακών Συστημάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής.

β. Την υποστήριξη της ορθής λήψης και διαβίβασης βιομετρικών δεδομένων και συντήρησης του λογισμικού συλλογής τους. Την παρακολούθηση της ασφαλούς φύλαξης των δακτυλικών αποτυπωμάτων και λοιπών βιομετρικών δεδομένων και την πρόταση για λήψη αντίστοιχων μέτρων. Τον ποιοτικό έλεγχο, τη σύγκριση και την επαλήθευση της σύμπτωσης των χαρακτηριστικών βιομετρικών δεδομένων.

γ. Την τήρηση υποδομής δημόσιου κλειδιού για το αυτοτελές έγγραφο της ηλεκτρονικής άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.

δ. Την επεξεργασία και ποιοτικό έλεγχο της φωτογραφίας προσώπου της ηλεκτρονικής άδειας διαμονής. Την καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχων της φωτογραφίας και ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών.

ε. Την ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση στους χρήστες του Πληροφορικού Συστήματος Ιθαγένειας και Μετανάστευσης.

στ. Την παρακολούθηση της πορείας των ηλεκτρονικών παραβόλων των διαδικασιών των Πληροφοριακών Συστημάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης.

ζ. Την εξασφάλιση ασφαλούς επικοινωνίας και μεταγωγής δεδομένων με το φορέα εκτύπωσης των αδειών διαμονής και τη μέριμνα για τη διασύνδεση της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής με άλλες υπηρεσίες για την ανταλλαγή δεδομένων.

η. Τη σχεδίαση, λειτουργία και οργάνωση του πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση ελέγχων πρόσβασης και επιβεβαίωσης αυτοτελούς εγγράφου της ηλεκτρονικής άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών. Την επιβεβαίωση των ελέγχων πρόσβασης στο αυτοτελές έγγραφο της ηλεκτρονικής άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.

θ. Την επεξεργασία και διαχείριση στατιστικών δεδομένων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής.»

4. Στο άρθρο 35 του Π.δ. 105/2014 προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:

«15. Στο Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής.»

5. Για τις ανάγκες λειτουργίας του Τμήματος Πληροφορικών Συστημάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης συνιστώνται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως αυτό οριοθετείται από το Π.δ. 105/2014 (Α΄ 172), όπως ισχύει, οι παρακάτω οργανικές θέσεις:

α. Οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΠΕ πληροφορικής.

β. Μια (1) θέση ΤΕ πληροφορικής.

γ. Οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.