.

Άρθρο 72
Λοιπές διατάξεις για τη διαχείριση των αναγκών λόγω των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών.

1. Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4369/2016 ως ακολούθως:
«Εξαιρούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι τοποθετήθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε υπηρεσίες ευθύνης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιου για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής».

2. Κατ’ εξαίρεση της ρύθμισης του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α΄ της υποπαραγράφου Δ΄ «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας» του ν. 4336/2015 οι αποφάσεις μετακίνησης οι οποίες αφορούν το προσωπικό των υπηρεσιών αρμοδιότητας του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιου για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής και πραγματοποιούνται από 1η Μαρτίου 2016 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 δύναται να εκδίδονται, με μόνη προϋπόθεση τη βεβαίωση από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου ή τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικείου φορέα, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες θα αιτιολογούνται πλήρως και επαρκώς στις ως άνω αποφάσεις. Η δέσμευση πίστωσης κατά τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού θα βεβαιώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης μετακίνησης.

3. Για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω των αυξημένων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, στις υπηρεσίες της Υπηρεσίας Ασύλου, της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα για διάστημα έως δύο (2) ετών, ή η πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να ανανεώνονται, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται η επιτακτική ανάγκη, όπως αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, η συνολική, πάντως, διάρκεια της απασχόλησης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δεκαέξι (16) μήνες. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.

4. Για την πρόσληψη του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται από την οικεία Διεύθυνση των υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου ανακοίνωση, αναρτητέα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στην οποία αναφέρεται υποχρεωτικά ο αριθμός των θέσεων κατά τόπο, κατηγορία, εκπαίδευση και ειδικότητα, τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά, καθώς και η υπηρεσία, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στο διαδίκτυο και προσλαμβάνονται κατόπιν εισήγησης της οικείας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

5. Για την κάλυψη των έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η διάθεση ή η πρόσληψη με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της κείμενης νομοθεσίας, πολιτών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πολιτών, που εργάζονται σε διεθνείς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Στα καθήκοντα, που ανατίθενται στο προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου, δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνεται η άσκηση δημόσιας εξουσίας, όπως είναι η έκδοση διοικητικών πράξεων. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό της παραγράφου αυτής υποχρεούται να εκτελεί τις οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών, όπου τούτο απαιτείται, ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 3 έως 5 του παρόντος άρθρου.

7. Οι ανωτέρω διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 εφαρμόζονται μέχρι τις 31.12.2016.