.

Άρθρο 69
Εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας, κατόχων άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και των μελών οικογενείας τους

1. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, οι οποίοι κατέχουν την προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις άδεια διαμονής σε ισχύ, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία, την παροχή υπηρεσιών ή έργου ή στην άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, με τους ίδιους όρους που προβλέπονται για τους ημεδαπούς.

2. Τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 68, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία και την παροχή υπηρεσιών ή έργου, με τους ίδιους όρους που προβλέπονται για τους ημεδαπούς.

3. Δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία, την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου ή στην άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας έχουν και τα μέλη της οικογένειας των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, τα οποία κατέχουν άδεια διαμονής σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2(β) του Π.δ. 141/2013 ή το άρθρο 24 παρ. 4 του Π.δ. 96/2008 (Α΄ 152), με τους ίδιους όρους που προβλέπονται για τους ημεδαπούς. Τα παραπάνω δικαιώματα έχουν και τα μέλη οικογένειας των δικαιούχων διεθνούς προστασίας που αφίχθηκαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κατέχουν σχετική άδεια διαμονής σε ισχύ, καθώς και οι αλλοδαποί, οι οποίοι διαμένοντες νόμιμα στη χώρα, τέλεσαν γάμο με δικαιούχο διεθνούς προστασίας και για όσο χρόνο ο γάμος εξακολουθεί να ισχύει.

4. Δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία ή την παροχή υπηρεσιών ή έργου, έχουν και τα μέλη της οικογένειας κατόχων άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, τα οποία κατέχουν άδεια διαμονής σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4 του Π.δ. 114/2010, το άρθρο 8 παρ. 1 του Π.δ. 61/1999 (Α΄ 63) ή το άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 1975/1991 (Α΄ 184), καθώς και οι αλλοδαποί, οι οποίοι διαμένοντες νόμιμα στη χώρα, τέλεσαν γάμο με πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 68, και για όσο χρόνο ο γάμος εξακολουθεί να ισχύει. Η πρόσβαση στην απασχόληση γίνεται με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους ημεδαπούς.

5. Για την πρόσβαση των δικαιούχων στην απασχόληση, σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους, μόνη προϋπόθεση είναι η κατοχή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, αδειών διαμονής.