.

Άρθρο 79
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και των οικείων Υπουργών καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και των Εντεταλμένων Αρχών (εκτός της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων), τις αρμοδιότητές τους, τον αριθμό των θέσεων που απαιτούνται, τα προσόντα κάλυψης των θέσεων αυτών και τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανατίθεται στην Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Υπεύθυνης Αρχής σχετικά με την κατάρτιση και υποβολή των αιτημάτων πληρωμής, σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 44 του Κανονισμού 514/2014, των εθνικών προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας της περιόδου 2014-2020

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα για το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του πολυετούς Εθνικού Προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Πλαίσιο 2014-2020 για τα Ταμεία Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας σε εφαρμογή των διατάξεων των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ταμεία αυτά.

Η παρ.1 του άρθρου 79 αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 65 του νόμου 4403/2016, ΦΕΚ Α'125/7.7.2016
Πριν την αντικατάσταση ίσχυαν τα εξής: Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και των οικείων Υπουργών καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και των Εντεταλμένων Αρχών (εκτός της Αρχής Πιστοποίησης), τις αρμοδιότητές τους, τον αριθμό των θέσεων που απαιτούνται, τα προσόντα κάλυψης των θέσεων αυτών και τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Η παρ.2 του άρθρου 79 αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 65 του νόμου 4403/2016, ΦΕΚ Α'125/7.7.2016
Πριν την αντικατάσταση ίσχυαν τα εξής: Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανατίθεται στην Αρχή Πιστοποίησης, η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Υπεύθυνης Αρχής σχετικά με τη σύνταξη της αίτησης πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κανονισμού 514/2014 και την πιστοποίηση των δαπανών των εθνικών προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020.