.

Άρθρο 82
Τελικές διατάξεις

1. Η υπ’ αριθμ. 8000/20/45/119-δ κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1880) διάρθρωσης Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) και η υπ’ αριθμ. 12118/30.10.2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β'2338) διάρθρωσης Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης παραμένουν σε ισχύ.

2. Οι κάτωθι αποφάσεις εκχώρησης:
α. Η υπ’ αριθμ. οικ. 2694/03.11.2015 (Β'2356’)
β. Η υπ’ αριθμ. οικ. 2952/23.11.2015 (Β'2521)
γ. Η υπ’ αριθμ. οικ. 3562/31.12.2015 (Β'2915)
δ. Η υπ’ αριθμ. οικ. 26/12.1.2015 (Β'93)
ε. Η υπ’ αριθμ. οικ. 183/17.2.2016 (Β'385)
στ. Η υπ’ αριθμ. οικ. 182/17.2.2016 (Β'385)
ζ. Η υπ’ αριθμ. οικ. 235/22.2.2016 (Β'544), παραμένουν εν ισχύ.