.

Ν.4375/2016
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ Α'51/3.4.2016

Πρόσφατη Κωδικοποίηση: Νόμος 4403/2016, ΦΕΚ Α’125/7.7.2016

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Άρθρο 1 Ίδρυση Αποστολή Συγκρότηση
Άρθρο 2 Στελέχωση
Άρθρο 3 Προϋπολογισμός Οικονομική διαχείριση Προμήθειες Στέγαση Υπηρεσιών
Άρθρο 4 Αρχή Προσφυγών Ίδρυση Αποστολή
Άρθρο 5 Αρχή Προσφυγών Συγκρότηση Στελέχωση Λειτουργία
Άρθρο 6 Προϋπολογισμός Οικονομική Διαχείριση Προμήθειες Στέγαση Υπηρεσιών
Άρθρο 7 Γενικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 8 Ίδρυση – Αποστολή – Διάρθρωση
Άρθρο 9 Διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης
Άρθρο 10 Δομές
Άρθρο 11 Στελέχωση
Άρθρο 12 Προϋπολογισμός – Οικονομική Διαχείριση
Άρθρο 13 Διοίκηση και διάρθρωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών
Άρθρο 14 Καθεστώς παραμονής και διαδικασίες στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στις Κινητές Μονάδες
Άρθρο 15 Διοίκηση και καθεστώς παραμονής στις ανοιχτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας
Άρθρο 16 Φύλαξη Εγκαταστάσεις
Άρθρο 17 Εξουσιοδοτικές Διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 18 Τροποποίηση του ν. 4018/2011 (Α΄ 215)
Άρθρο 19 Τροποποίηση του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) και λοιπές διατάξεις
Άρθρο 20 Τροποποίηση του Π.δ. 104/2012
Άρθρο 21 Τροποποίηση του Π.δ. 141/2013 (Α΄ 226)
Άρθρο 22 Χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες διεθνή προστασία.
Άρθρο 23 Τροποποίηση του Π.δ. 114/2010 (Α΄ 195)
Άρθρο 24 Τροποποίηση του Π.δ. 167/2014 (Α΄ 252)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25 Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής
Άρθρο 26 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής – Συγκρότηση
Άρθρο 27 Συγκρότηση και Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Υποδοχής
Άρθρο 28 Σύσταση Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής
Άρθρο 29 Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων – Οργανικές θέσεις
Άρθρο 30 Σύσταση Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων Ιθαγένειας Μετανάστευσης
Άρθρο 31 Σύσταση Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης
Άρθρο 32 Εξουσιοδοτική διάταξη

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2013/32/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ)» (l 180/29.6.2013)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33 (Άρθρο 1 Οδηγίας)Σκοπός
Άρθρο 34 (Άρθρα 2 και 4 Οδηγίας)Ορισμοί
Άρθρο 35 (Άρθρο 3 Οδηγίας)Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 36 (Άρθρο 6 και 7 Οδηγίας)Πρόσβαση στη διαδικασία
Άρθρο 37 (Άρθρο 9 της Οδηγίας)Δικαίωμα παραμονής αιτούντων Εξαιρέσεις
Άρθρο 38 (Άρθρο 8 Οδηγίας)Ενημέρωση και παροχή συμβουλών σε κέντρα κράτησης και σημεία εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια
Άρθρο 39 (Άρθρο 10 Οδηγίας)Προϋποθέσεις για την εξέταση της αίτησης
Άρθρο 40 (Άρθρο 11 Οδηγίας)Αιτιολόγηση και επίδοση αποφάσεων και άλλων διαδικαστικών εγγράφων
Άρθρο 41 (Άρθρο 12 Οδηγίας)Εγγυήσεις για τους αιτούντες
Άρθρο 42 (Άρθρο 13 Οδηγίας)Υποχρεώσεις των αιτούντων
Άρθρο 43 Στοιχεία Ταυτότητας των Αιτούντων
Άρθρο 44 (Άρθρα 19 έως 23 Οδηγίας)Παροχή πληροφοριών Νομική εκπροσώπηση και συνδρομή
Άρθρο 45 (Άρθρο 25 Οδηγίας)Αιτήσεις ασυνόδευτων ανήλικων
Άρθρο 46 (Άρθρο 26 της Οδηγίας 2013/32/EE και 8 έως 11 της Οδηγίας 2013/33/EE)Κράτηση των αιτούντων
Άρθρο 47 (Άρθρα 27 και 28 της Οδηγίας)Παραίτηση από την αίτηση
Άρθρο 48 (Άρθρο 29 της Οδηγίας)Ο ρόλος της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες
Άρθρο 49 (Άρθρο 30 της Οδηγίας)Τήρηση εμπιστευτικότητας
Άρθρο 50 (Άρθρο 24 της Οδηγίας)Αιτούντες που χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΟ

Άρθρο 51 (Άρθρο 31 της Οδηγίας) Διαδικασία της εξέτασης
Άρθρο 52 (Άρθρα 14 έως 17 και 34 της Οδηγίας)Προσωπική συνέντευξη
Άρθρο 53 (Άρθρο 18 της Οδηγίας)Ιατρική Εξέταση
Άρθρο 54 (Άρθρο 33 της Οδηγίας)Απαράδεκτες αιτήσεις
Άρθρο 55 (Άρθρο 35 της Οδηγίας)Πρώτη χώρα ασύλου
Άρθρο 56 (Άρθρο 38 της Οδηγίας)Ασφαλείς τρίτες χώρες
Άρθρο 57 (Άρθρα 36 και 37 της Οδηγίας)Ασφαλείς χώρες καταγωγής
Άρθρο 58 (Άρθρο 32 της Οδηγίας)Αβάσιμες αιτήσεις
Άρθρο 59 (Άρθρα 40 έως 42 της Οδηγίας)Μεταγενέστερες αιτήσεις
Άρθρο 60 (Άρθρο 43 της Οδηγίας)Διαδικασίες στα σύνορα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ

Άρθρο 61 (Άρθρο 46 της Οδηγίας)Δικαίωμα άσκησης προσφυγής
Άρθρο 62 Διαδικασία εξέτασης των προσφυγών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 63 (Άρθρα 44 και 45 της Οδηγίας)Ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
Άρθρο 64 (Άρθρο 47 της Οδηγίας)Άσκηση Αίτησης Ακυρώσεως
Άρθρο 65 Υποχρέωση εχεμύθειας
Άρθρο 66 (Άρθρο 50 της Οδηγίας)Υποβολή Εκθέσεων
Άρθρο 67 Παραμονή για ανθρωπιστικούς λόγους
Άρθρο 68 Ορισμοί
Άρθρο 69 Εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας, κατόχων άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και των μελών οικογενείας τους
Άρθρο 70 Επαγγελματική Κατάρτιση δικαιούχων διεθνούς προστασίας
Άρθρο 71 Εργασία και απασχόληση αιτούντων διεθνούς προστασίας
Άρθρο 72 Λοιπές διατάξεις για τη διαχείριση των αναγκών λόγω των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών.
Άρθρο 73 Θέματα ΦΠΑ
Άρθρο 74 Μεταφορές προσφύγων και μεταναστών
Άρθρο 75 Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων
Άρθρο 76 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων
Άρθρο 77 Ορισμός αρμοδίων αρχών για την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 514/2014 και των ειδικών Κανονισμών ΕΕ 513,515,516/2014
Άρθρο 78 Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων του πολυετούς Εθνικού Προγράμματος
Άρθρο 79 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 80 Μεταβατικές Διατάξεις
Άρθρο 81 Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις
Άρθρο 82 Τελικές διατάξεις
Άρθρο 83 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2016