.

Άρθρο 3.

Συνίσταται, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ειδικός λογαριασμός για την αρωγή των προσφύγων. Η διαχείριση του ειδικού λογαριασμού διενεργείται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί δημοσίου λογιστικού, κρατικών προμηθειών, δημοσίων επενδύσεων, ανάθεσης μελετών, σύναψης συμβάσεων, καθώς και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα όργανα και ο τρόπος διαχείρισης του λογαριασμού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για τη λειτουργία του.