.

ΙΚΑ Α 02/1102/42/14.4.2016
Ασφαλιστική τακτοποίηση απασχοληθέντων στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για επιδικασθείσες αμοιβές σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. 

ΣΧΕΤ. Το υπ. αρ. Γ32/452/23.6.2015 Γενικό Έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Με αφορμή ερωτήματα, που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, σχετικά με την ασφαλιστική τακτοποίηση (απεικόνιση ασφάλισης) προσώπων απασχοληθέντων στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., στα οποία, σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, καταβλήθηκαν επιδικασθέντα ποσά για αμοιβές και παρακρατήθηκαν οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, κρίνουμε αναγκαία την ενιαία αντιμετώπιση του θέματος ως εξής:

Σε Δ.Α.Τ.Ε. που θα προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος ή θα του χορηγήσει η οικεία υπηρεσία Μητρώου, εάν δεν διαθέτει (σχετ. Α02/1102/114/17.9.2014 Γενικό Έγγραφό μας.), θα πρέπει, βάσει στοιχείων που θα ζητηθούν από την Οικονομική Υπηρεσία, που κατέβαλε το επιδικασθέν ποσό, να καταχωρηθεί από την αρμόδια κατά τόπο υπηρεσία Εσόδων εγγραφή, η οποία θα αναφέρει το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ως εργοδότη και θα περιλαμβάνει ανάλυση κατ’έτος (με αναφορά της αντίστοιχης δικαστικής απόφασης):

  • των ημερών ασφάλισης (εικοσιπέντε για κάθε πλήρη ημερολογιακό μήνα απασχόλησης ή τις ημέρες που αναλογούν, όταν η απασχόληση αφορά μέρος του ημερολογιακού μήνα),
  • των ασφαλιστέων αποδοχών και
  • του κλάδου ασφάλισης.

Στην εγγραφή θα γίνεται παραπομπή στο παρόν Γενικό Έγγραφο και θα τίθεται η στρογγυλή σφραγίδα του Υποκαταστήματος με υπογραφή του Προϊστάμενου του Τμήματος Εσόδων ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ