.

Άρθρο 29
Θέση σε Ισχύ

Κάθε ένα από τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα γνωστοποιήσει στο άλλο εγγράφως την ολοκλήρωση των συνταγματικών του διαδικασιών για τη θέση σε ισχύ αυτής της Συμφωνίας. Αυτή η Συμφωνία τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήψης της τελευταίας γνωστοποίησης και οι διατάξεις της έχουν εφαρμογή και στα δύο Συμβαλλόμενα Κράτη:

α) αναφορικά με τους παρακρατούμενους φόρους στη πηγή - για ποσά που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν κατά την ή μετά την πρώτη μέρα του Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο η Συμφωνία τέθηκε σε εφαρμογή,

β) αναφορικά με τους λοιπούς φόρους, για φορολογικές περιόδους που αρχίζουν κατά την ή μετά την πρώτη μέρα του Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο η Συμφωνία τέθηκε σε εφαρμογή.