.

Ν.4234/2014
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ­ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμέ­νων Αραβικών Εμιράτων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου, η οποία υπογράφηκε στο Άμπου Ντάμπι στις 18 Ιανουαρίου 2010, καθώς και του Πρω­τοκόλλου που τροποποιεί τη Συμφωνία αυτή, το οποίο υπογράφηκε στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου 2013.
ΦΕΚ Α'28/4.2.2014

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρ­νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου, η οποία υπογράφηκε στο Άμπου Ντάμπι στις 18 Ιανουαρίου 2010, καθώς και το Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Συμφωνία αυτή, το οποίο υπογράφηκε στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου 2013, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

(Με το άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου του παρόντος νόμου, ορίζεται ότι: “Το Πρωτόκολλο στη Συμφωνία, το οποίο υπεγράφη στο Άμπου Ντάμπι στις 18 Ιανουαρίου 2010, καταργείται δια του παρόντος στο σύνολο του”).

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπής της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων,

Επιθυμώντας να προωθήσουν τις αμοιβαίες οικονομικές του σχέσεις μέσω της σύναψης μιας συμφωνίας μεταξύ τους για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου:

Συμφώνησαν τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Άρθρο 1. Πρόσωπα επί των οποίων εφαρμόζεται η Συμφωνία
Άρθρο 2. Φόροι που καλύπτονται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 3. Γενικοί ορισμοί
Άρθρο 4. Κάτοικος
Άρθρο 5. Μόνιμη Εγκατάσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 6. Εισόδημα από Ακίνητη Περιουσία
Άρθρο 7. Κέρδη Επιχειρήσεων
Άρθρο 8. Ναυτιλιακές και Αεροπορικές Μεταφορές
Άρθρο 9. Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις
Άρθρο 10. Μερίσματα
Άρθρο 11. Τόκοι
Άρθρο 12. Δικαιώματα
Άρθρο 13. Ωφέλεια από Κεφάλαιο
Άρθρο 14. Ανεξάρτητες Προσωπικές Υπηρεσίες
Άρθρο 15. Εξαρτημένες Προσωπικές Υπηρεσίες
Άρθρο 16. Αμοιβές Διευθυντών
Άρθρο 17. Καλλιτέχνες και Αθλητές
Άρθρο 18. Συντάξεις
Άρθρο 19. Κυβερνητικές Υπηρεσίες
Άρθρο 20. Καθηγητές και σπουδαστές
Άρθρο 21. Άλλα Εισοδήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 22. Κεφάλαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Άρθρο 23. Εξάλειψη της Διπλής Φορολογίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24. Μη Διακριτική Μεταχείριση
Άρθρο 25. Εισόδημα από Υδρογονάνθρακες και Φυσικούς Πόρους
Άρθρο 26. Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού
Άρθρο 27. Ανταλλαγή Πληροφοριών
Άρθρο 28. Μέλη Διπλωματικών και Προξενικών Αποστολών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29. Θέση σε Ισχύ
Άρθρο 30. Λήξη

Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι γι' αυτό, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία.

Έγινε σε δύο πρωτότυπα στην ελληνική, αραβική και αγγλική γλώσσα, όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των κειμένων, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει.

Συντάχθηκε στο Αμπού Ντάμπι σήμερα..................................... του έτους

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Σπύρος Κουβέλης Υφυπουργός Εξωτερικών

Για την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Younis Haji Al Khouri

Γενικός Διευθυντής

Υπουργείου Οικονομικών

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΕΜΙΡΑΤΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΕΜΙΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΉΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010, ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στο εξής αναφερόμενες ως «τα Μέρη», Επιθυμώντας να συνάψουν Πρωτόκολλο, το οποίο τροποποιεί τη Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου, η οποία υπεγράφη στο Άμπου Ντάμπι στις 18 Ιανουαρίου 2010 (στο εξής αναφερόμενη ως «η Συμφωνία»), και καταργεί το Πρωτόκολλο στη Συμφωνία αυτή, το οποίο υπεγράφη στο Άμπου Ντάμπι στις 18 Ιανουαρίου 2010 (στο εξής αναφερόμενο ως «το Πρωτόκολλο στη Συμφωνία»), Συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Το άρθρο 3, παράγραφος 1 (β) της Συμφωνίας διαγράφεται και αντικαθίσταται από την ακόλουθη παράγραφο 1 (β): «β. Ο όρος «Ελληνική Δημοκρατία» σημαίνει το έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων των χωρικών υδάτων και του εθνικού εναερίου χώρου, καθώς και τις θαλάσσιες περιοχές, στις οποίες η Ελληνική Δημοκρατία ασκεί ή δύναται στο μέλλον να ασκήσει κυριαρχία, κυριαρχικά δικαιώματα ή δικαιοδοσία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.»

Άρθρο 2

Το άρθρο 4, παράγραφος 1 (β) της Συμφωνίας διαγράφεται και αντικαθίσταται από την ακόλουθη παράγραφο 1 (β): «β. στην περίπτωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων: ένα φυσικό πρόσωπο που έχει τη διαμονή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την υπηκοότητα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και μια εταιρεία που έχει συσταθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και έχει εκεί την έδρα της πραγματικής της διοίκησης.»

Άρθρο 3

Το άρθρο 4, παράγραφος 2 της Συμφωνίας διαγράφεται και αντικαθίσταται από την ακόλουθη παράγραφο 2: «α. Για τους σκοπούς της ανωτέρω παραγράφου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οι πολιτικές τους υποδιαιρέσεις ή οι τοπικές τους κυβερνήσεις θεωρούνται κάτοικοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. β. Οι κυβερνητικοί οργανισμοί θεωρούνται, ανάλογα με τη συμμετοχή τους, κάτοικοι ενός Συμβαλλομένου Κράτους. Κάθε οργανισμός θεωρείται κυβερνητικός οργανισμός όταν έχει δημιουργηθεί από την κυβέρνηση ενός από τα Συμβαλλόμενα Κράτη ή από τις πολιτικές του υποδιαιρέσεις ή τις τοπικές του κυβερνήσεις, σύμφωνα με την κρατική νομοθεσία και προς εκπλήρωση δημόσιων σκοπών, εξαιρουμένων των μη κερδοσκοπικών οργανισμών.»

Άρθρο 4

Στο άρθρο 5 της Συμφωνίας προστίθεται νέα παράγραφος 5. Συνεπώς, οι παράγραφοι 5, 6 και 7 αναριθμούνται σε 6, 7 και 8 αντίστοιχα. Η νέα παράγραφος 5 έχει ως εξής: «5. Ανεξάρτητα από τις προηγούμενες διατάξεις αυτού του άρθρου και τις διατάξεις του άρθρου 14, ένα πρόσωπο που είναι κάτοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και διεξάγει δραστηριότητες σχετικά με προκαταρκτικές μελέτες, εξερεύνηση, εξόρυξη ή εκμετάλλευση φυσικών πόρων που βρίσκονται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, θεωρείται ότι ασκεί, όσον αφορά αυτές τις δραστηριότητες, επιχειρηματική δραστηριότητα στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος μέσω μόνιμης εγκατάστασης ή καθορισμένης βάσης που βρίσκεται σε αυτό, εκτός εάν οι εν λόγω δραστηριότητες διεξάγονται για περίοδο ή περιόδους που δεν υπερβαίνουν αθροιστικά τις 30 ημέρες σε οποιαδήποτε δωδεκάμηνη περίοδο. Εντούτοις, για τους σκοπούς αυτής της παραγράφου: α) όταν μια επιχείρηση που διεξάγει δραστηριότητες στο άλλο Κράτος, συνδέεται με άλλη επιχείρηση και αυτή η άλλη επιχείρηση συνεχίζει ως μέρος του ίδιου έργου τις ίδιες δραστηριότητες, οι οποίες διεξάγονται ή διεξήχθησαν από την πρώτη αναφερόμενη επιχείρηση, και οι δραστηριότητες που ασκούνται από τις δύο επιχειρήσεις υπερβαίνουν – όταν προστεθούν μαζί – μια περίοδο 30 ημερών, τότε κάθε επιχείρηση θεωρείται ότι διεξάγει τις δραστηριότητες της για μια περίοδο που υπερβαίνει τις 30 ημέρες σε μία δωδεκάμηνη περίοδο- β) δύο επιχειρήσας θεωρείται óu συνδέονται εάν μία από αυτές ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από την άλλη ή και οι δύο ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από ένα τρίτο πρόσωπο.»

Άρθρο 5

Το άρθρο 6, παράγραφος 5 της Συμφωνίας διαγράφεται.

Άρθρο 6

Το άρθρο 10, παράγραφος 3 της Συμφωνίας διαγράφεται και αντικαθίσταται ως εξής: «3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, μερίσματα που καταβάλλονται από μία εταιρεία κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους δεν φορολογούνται σε αυτό το Συμβαλλόμενο Κράτος, εάν ο πραγματικός δικαιούχος των μερισμάτων είναι το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος ή οποιαδήποτε πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή ή τοπική κυβέρνηση ή κάτοικος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, όπως ο κάτοικος αυτός ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 (β).»

Άρθρο 7

Το άρθρο 11, παράγραφος 3 της Συμφωνίας διαγράφεται και αντικαθίσταται ως εξής: «3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, τόκοι που προκύπτουν σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος δεν φορολογούνται σε αυτό το Συμβαλλόμενο Κράτος, εάν ο πραγματικός δικαιούχος των τόκων είναι το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος ή οποιαδήποτε πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή ή τοπική κυβέρνηση ή κάτοικος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, όπως ο κάτοικος αυτός ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 (β).»

Άρθρο 8

Το άρθρο 12, παράγραφος 2 της Συμφωνίας διαγράφεται και αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ωστόσο, αυτά τα δικαιώματα μπορούν, επίσης, να φορολογούνται στο Συμβαλλόμενο Κράτος, στο οποίο προκύπτουν και σύμφωνα με τους νόμους αυτού του Κράτους, αλλά αν ο λήπτης είναι ο πραγματικός δικαιούχος των δικαιωμάτων, ο φόρος που επιβάλλεται κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% (δέκα τοις εκατό) του ακαθάριστου ποσού των δικαιωμάτων. Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Κρατών ρυθμίζουν με αμοιβαία συμφωνία τον τρόπο εφαρμογής αυτού του περιορισμού.»

Άρθρο 9

Το άρθρο 25 της Συμφωνίας διαγράφεται. Ένα νέο άρθρο 25 με τον τίτλο «Εισόδημα από Υδρογονάνθρακες και Φυσικούς Πόρους» ενσωματώνεται στη Συμφωνία και έχει ως εξής: « Εισόδημα από Υδρογονάνθρακες και Φυσικούς Πόρους Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν επηρεάζει το δικαίωμα κάθε Συμβαλλόμενοι Κράτους ή οποιασδήποτε τοπικής κυβέρνησης του ή πολιτικής υποδιαίρεσης του νο εφαρμόζει την εσωτερική νομοθεσία και κανονισμούς του σε σχέση με τη φορολογία του ασοδήματος και των κερδών που προέρχονται από υδρογονάνθρακες, φυσικούς πόρους και από συνδεδεμένες δραστηριότητες, οι οποίοι βρίσκονται στο έδαφος του εκάστοτε Συμβαλλόμενου Κράτους.»

Άρθρο 10

Το Πρωτόκολλο στη Συμφωνία, το οποίο υπεγράφη στο Άμπου Ντάμπι στις 18 Ιανουαρίου 2010, καταργείται δια του παρόντος στο σύνολο του.

Άρθρο 11

Εφόσον ήθελε προκύψει οποιαδήποτε ανακολουθία μεταξύ των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου και των διατάξεων της Συμφωνίας, οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου υπερισχύουν.

Άρθρο 12

Το παρόν Πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας και τίθεται σε ισχύ από κοινού με τη Συμφωνία, κατόπιν της αμοιβαίας γνωστοποίησης από τα Μέρη, γραπτώς και μέσω της διπλωματικής οδού, της ολοκλήρωσης των εσωτερικών τους διαδικασιών για τη θέση σε ισχύ του Πρωτοκόλλου αυτού.

Σε πίστωση των ανωτέρω οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο.

Έγινε εις διπλούν στην Αθήνα, την εικοστή έβδομη ημέρα του Ιουνίου 2013, κάθε ένα στην Ελληνική, Αραβική και Αγγλική γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόκλισης, το Αγγλικό κείμενο υπερισχύει.

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Γιάννης Στουρνάρας Υπουργός Οικονομικών

Για την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Obaid Humaid Al Tayer

Υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων

Άρθρο Δεύτερο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς της Συμφωνίας και του Πρωτοκόλλου αυτής, που κυρώνονται με τον παρόντα νόμο, αρχίζει από την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 29 και 12 της Συμφωνίας και Πρωτοκόλλου, αντιστοίχως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014