.

Ν.4234/2014
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ­ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμέ­νων Αραβικών Εμιράτων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου, η οποία υπογράφηκε στο Άμπου Ντάμπι στις 18 Ιανουαρίου 2010, καθώς και του Πρω­τοκόλλου που τροποποιεί τη Συμφωνία αυτή, το οποίο υπογράφηκε στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου 2013.
ΦΕΚ Α'28/4.2.2014

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρ­νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου, η οποία υπογράφηκε στο Άμπου Ντάμπι στις 18 Ιανουαρίου 2010, καθώς και το Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Συμφωνία αυτή, το οποίο υπογράφηκε στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου 2013, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

(Με το άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου του παρόντος νόμου, ορίζεται ότι: “Το Πρωτόκολλο στη Συμφωνία, το οποίο υπεγράφη στο Άμπου Ντάμπι στις 18 Ιανουαρίου 2010, καταργείται δια του παρόντος στο σύνολο του”).

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπής της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων,

Επιθυμώντας να προωθήσουν τις αμοιβαίες οικονομικές του σχέσεις μέσω της σύναψης μιας συμφωνίας μεταξύ τους για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου:

Συμφώνησαν τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Άρθρο 1. Πρόσωπα επί των οποίων εφαρμόζεται η Συμφωνία
Άρθρο 2. Φόροι που καλύπτονται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 3. Γενικοί ορισμοί
Άρθρο 4. Κάτοικος
Άρθρο 5. Μόνιμη Εγκατάσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 6. Εισόδημα από Ακίνητη Περιουσία
Άρθρο 7. Κέρδη Επιχειρήσεων
Άρθρο 8. Ναυτιλιακές και Αεροπορικές Μεταφορές
Άρθρο 9. Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις
Άρθρο 10. Μερίσματα
Άρθρο 11. Τόκοι
Άρθρο 12. Δικαιώματα
Άρθρο 13. Ωφέλεια από Κεφάλαιο
Άρθρο 14. Ανεξάρτητες Προσωπικές Υπηρεσίες
Άρθρο 15. Εξαρτημένες Προσωπικές Υπηρεσίες
Άρθρο 16. Αμοιβές Διευθυντών
Άρθρο 17. Καλλιτέχνες και Αθλητές
Άρθρο 18. Συντάξεις
Άρθρο 19. Κυβερνητικές Υπηρεσίες
Άρθρο 20. Καθηγητές και σπουδαστές
Άρθρο 21. Άλλα Εισοδήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 22. Κεφάλαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Άρθρο 23. Εξάλειψη της Διπλής Φορολογίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24. Μη Διακριτική Μεταχείριση
Άρθρο 25. Εισόδημα από Υδρογονάνθρακες και Φυσικούς Πόρους
Άρθρο 26. Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού
Άρθρο 27. Ανταλλαγή Πληροφοριών
Άρθρο 28. Μέλη Διπλωματικών και Προξενικών Αποστολών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29. Θέση σε Ισχύ
Άρθρο 30. Λήξη

Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι γι' αυτό, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία.

Έγινε σε δύο πρωτότυπα στην ελληνική, αραβική και αγγλική γλώσσα, όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των κειμένων, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει.

Συντάχθηκε στο Αμπού Ντάμπι σήμερα..................................... του έτους

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Σπύρος Κουβέλης Υφυπουργός Εξωτερικών

Για την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Younis Haji Al Khouri

Γενικός Διευθυντής

Υπουργείου Οικονομικών

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Άρθρο Δεύτερο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς της Συμφωνίας και του Πρωτοκόλλου αυτής, που κυρώνονται με τον παρόντα νόμο, αρχίζει από την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 29 και 12 της Συμφωνίας και Πρωτοκόλλου, αντιστοίχως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014