Άρθρον 1
'Ωραι λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών

1. Διά το χρονικόν διάστημα από 28 Φεβρ. 1977 μέχρι και 15 Μαϊου 1977 δύναται δι'αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας, δημοσιευομένων διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, να καθορίζωνται είτε γενικώς, είτε κατά κατηγορίας ή ευρυτέρας ομάδας, είτε καθ'άπασαν την Επικράτειαν, είτε δι'ωρισμένην ή ωρισμένας Περιφερείας:

α) η διάρκεια της εβδομαδιαίας και ημερησίας λειτουργίας των καταστημάτων, περί ων το Ν.Δ.1037/71 "περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών" κατ'ανώτατον ή κατώτατον όριον ή και κατ'αμφότερα,

β) συνεχές, διακεκομμένον ή μικτόν ωράριον λειτουργίας των καταστημάτων ως και αι ώραι ενάρξεως και λήξεως της ημερησίας λειτουργίας αυτών.

2. Δι'ομοίων αποφάσεων και διά το αυτό χρονικόν διάστημα δύναται είτε γενικώς, είτε κατά ειδικότητας, είτε δι'άπαντα τα καταστήματα είτε κατά κατηγορίας ή ευρυτέρας ομάδας τούτων:

α) Να μειούνται αι ώραι εργασίας των μισθωτών των κατά το παρόν άρθρον καταστημάτων εις 43 καθ'εβδομάδα.

β) Να καθορίζεται η διάρκεια της ημερησίας εργασίας των μισθωτών πέραν της οποίας παρέχεται υποχρεωτικώς διακοπή, η διάρκεια αυτής, ως και η διάρκεια της ημερησίας εργασίας πέραν της οποίας χαρακτηρίζεται αύτη ως παρεχόμενη καθ'υπερωρίαν.

3. Δι'ομοίων αποφάσεων δύναται αι κατά την περίπτ.β'της παρ.1 αρμοδιότητες να μεταβιβάζωνται, εν όλω ή εν μέρει, εις τους οικείους Νομάρχας, προκειμένου δε περί του Νομού Αττικής εις τον Νομάρχην Αττικής.

4. Μέχρις εκδόσεως των υπό του παρόντος προβλεπομένων πράξεων εφαρμόζονται, ως προς τας ώρας λειτουργίας των καταστημάτων και τας ώρας εργασίας του προσωπικού αυτών, αι προς της ενάρξεως ισχύος του παρόντος κείμεναι διατάξεις και αι εις εκτέλεσιν τούτων εκδοθείσαι και ισχύουσαι διοικητικαί πράξεις.

5. Δι'ομοίων αποφάσεων δύναται να καθορίζωνται διά το χρονικόν διάστημα από 28 Φεβρουαρίου έως και 15 Μαϊου 1977 πρόσθετοι υποχρεώσεις των υπαγομένων εις το Ν.Δ.1037/71 εργοδοτών προς τον σκοπόν διασφαλίσεως του παρά των αρμοδίων οργάνων ελέγχου της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των κατ'εξουσιοδότησιν τούτων εκδιδομένων διοικητικών πράξεων (ως θεώρησις και ανάρτησις πινάκων περί της ενάρξεως και λήξεως ημερησίας λειτουργίας των καταστημάτων κλπ.).