.

Άρθρον 2
Ποινικαί κυρώσεις

1. Ο εργοδότης ή ο υπό τούτου προστηθείς, παραβαίνων εκ δόλου ή εξ αμελείας τας διατάξεις του άρθρ.1 του παρόντος ως και των εις εκτέλεσιν τούτου εκδοθησομένων διοικητικών πράξεων, εφ'όσον εν αυταίς γίνεται παραπομπή εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, τιμωρείται:

α) Εφ'όσον πρόκειται περί παραβάσεων αφορωσών εις τας ώρας εργασίας των μισθωτών των καταστημάτων διά φυλακίσεως 1 έως 6 μηνών και διά χρηματικής ποινής τουλάχιστον 10.000 δρχ.

β) Εφ'όσον πρόκειται περί των λοιπών παραβάσεων διά φυλακίσεως μέχρις 6 μηνών ή διά χρηματικής ποινής τουλάχιστον 10.000 δραχ. ή και δι'αμφοτέρων των ποινών τούτων.

2. Παραβάσεις του άρθρ.1 του παρόντος αφορώσαι εις τας ώρας εργασίας των μισθωτών εκδικάζονται κατά την εν άρθρ.418 έως 425 του Ν.1493/50 "περί κυρώσεως του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας" οριζομένην διαδικασίαν, η δε έφεσις δεν έχει ανασταλτικόν αποτέλεσμα.