.

Άρθρον 3
Επαγγελματικά Σωματεία

1. Η παρ. 2 του άρθρου 21 και η παρ. 2 του άρθρου 31 του Νόμου 330/1976 «περί επαγγελματικών σωματείων και ενώσεων και διασφαλίσεως της συνδικαλιστικής ελευθερίας» καταργούνται.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του αυτού ως άνω Νόμου αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Η υπό στοιχείον β' της παρ. 1 προϋπόθεσις δεν ισχύει δια τας πρώτας από της συστάσεως του σωματείου εκλογάς»