.

Άρθρον 4
Συμπληρωματικαί παροχαί κυήσεως και μητρότητος

1. Εις την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. Δ/τος 212/1969 «περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» προστίθεται εδάφιον ζ' έχον ούτω:
«ζ'. Δια την συμπλήρωσιν των παρεχομένων υπό του Ι.Κ.Α. επιδομάτων κυήσεως και μητρότητας μέχρι του ποσού των τακτικών αποδοχών της μισθωτού μετ' αφαίρεσιν των υπό του οικείου εργοδότου καταβληθεισών αποδοχών».

2. Εν τέλει της παρ. 3 του άρθρου 7 του αυτού ως άνω Ν. Δ/τος προστίθεται η ακόλουθος περίοδος:
«ως και ο κανονισμός δι' ου ορισθήσονται αι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά απονομής των συμπληρωματικών παροχών κυήσεως και μητρότητας».