.

Άρθρον 6
Εβδομαδιαία ανάπαυσις και αργίαι

1. Δι'αποφάσεως του αρμοδίου Νομάρχου, ειδικώς δε προκειμένου περί του Νομού Αττικής δι'αποφάσεως του Νομάρχου Αττικής, μετά γνώμην των οικείων Επαγγελματικών Οργανώσεων Εργοδοτών και Μισθωτώ εφ'όσον υφίστανται τοιαύται, δύνανται αντί χορηγήσεως της κατά τας κειμένας διατάξεις αναπληρωματικής αναπαύσεως των μισθωτών να θεσπίζηται υποχρεωτική αργία κατ'άλλην πλην της Κυριακής ημέραν διά κατηγορίας τινάς επιχειρήσεων κατά Δήμους, κοινότητας ή περιφερείας.

2. Οσάκις οιαδήποτε εκ των δυνάμει νόμου, διατάγματος, διοικητικής πράξεως, συλλογικής συμβάσεως εργασίας, εσωτερικού Κανονισμού ή εθίμου καθοριζομένων ημερών αργίας των πάσης φύσεως επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών εν γένει και του προσωπικού αυτών, συμπίπτη προς ημέραν Κυριακήν και εφ' όσον αύται περιλαμβάνονται μεταξύ των ισχυουσών εκάστοτε δια τους δημοσίους υπαλλήλους ημερών αργίας, ως ημέρα αργίας ορίζεται η επομένη της Κυριακής ταύτης εργάσιμος ημέρα, εκτός εάν δι' αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας ήθελεν ορισθή ετέρα ημέρα γενικώς ή κατά κατηγορίας επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών εν γένει

3. Κυρούται η υπ'αριθ.54313/2939/76 απόφασις του Υπουργού Εργασίας "περί μεταθέσεως της αργίας της 26ης Δεκ. 1976" δημοσιευθείσα εις το υπ'αριθ.1529 Β' της 22.12.1976 ΦΕΚ.

4. Οι παραβάται των διατάξεων των παρ.1 και 2 του παρόντος άρθρου ως και του άρθρ.3 του Ν.435/76 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινων νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του άρθρ.17 του Β.Δ.748/66 "περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας "περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας". Κατά τας διατάξεις ταύτας τιμωρούνται ωσαύτως και οι παραβάται των επί βάσει των αυτών ως άνω διατάξεων εκδιδομένων πράξεων, εφ'όσον εν αυταίς γίνεται παραπομπή εις το άρθρ.17 του Β.Δ.748/66.