.

Ν.549/1977
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινών της εργατικής νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.
ΦΕΚ Α'55/23.2.1977

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, άπεφασίσαμεν:

Αρθρο 1 Ωραι λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών.
Αρθρο 2 Ποινικαί κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β`.
Επαγγελματικά Σωματεία

Αρθρο 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ`
Παροχαί Ο.Α.Ε.Δ.

Αρθρο 4 Συμπληρωματικαί παροχαί κυήσεως και μητρότητος.
Αρθρο 5 Αξίωσις προς επιδότησιν λόγω ανεργίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ`.

Αρθρο 6 Εβδομαδιαία ανάπαυσις και αργίαι
Αρθρο 7
Αρθρο 8
Αρθρο 9
Αρθρο 10 Εναρξις ισχύ

Έν Αθήναις τή 23 Φεβρουαρίου 1977