.

Άρθρον 4

Το άρθρο 3 του νόμου 1082/1980 καταργείται σύμφωνα με την παράγραφο ΙΑ7(9) του άρθρου 1ο του νόμου 4093/2012, ΦΕΚ Α'222/12.11.2012

Πριν την κατάργηση ίσχυαν τα εξής:

Οπου, εν τω Ν.103/75 "περί καταβολής εφ'άπαξ χρηματικού βοηθήματος εις τους εκ της υπηρεσίας αποχωρούντας, λόγω συνταξιοδοτήσεως, υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. απάσης της Χώρας" προβλέπεται καταβολή χρηματικών ποσών υπό των Ν.Π.Δ.Δ. εις τους κατά τας διατάξεις αυτού δικαιούχους, είτε προς συμπλήρωσιν του εφ'άπαξ χρηματικού βοηθήματος είτε ως συμπληρωματικόν βοήθημα, κατά το υπολειπόμενον της υπό τούτου οριζομένης αποζημιώσεως ποσόν, αύτη προκειμένου περί τακτικών υπαλλήλων των Κεφαλαίων Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (ΚΑΦ) ενεργείται υπό του Λογαριασμού Προστασίας Φορτοεκφορτωτών Λιμενεργατών (Λ.Π.Φ.Λ.), εφ'όσον υφίσταται οικονομική αδυναμία του οικείου Κεφαλαίου (ΚΑΦ) μετά πρότασιν της Διοικούσης Επιτροπής (Δ.Ε.) αυτού, διαπιστουμένη δι'ητιολογημένης αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας