.

Άρθρον 5

Το άρθρο 5 του νόμου 1082/1980 καταργήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο ΙΑ7(9) του άρθρου 1ο του νόμου 4093/2012, ΦΕΚ Α'222/22.11.2012

Πριν την κατάργηση του άρθρου ίσχυαν τα εξής:

1. Τα μετά την απομάκρυνσιν εκ του επαγγέλματος των φορτοεκφορτωτών της κατηγορίας ιχθύων- πάγου εναπομείνανται χρηματικά ποσά εις τον παρά τω ΚΑΦ Λιμένος Πατρών τηρούμενον λογαριασμόν της ανωτέρω κατηγορίας εργατών, καταν'μεονται εις τους διατελέσαντας μετόχους του εν λόγω λογαριασμού, αναλόγως των εν ετών συμμετοχής εκάστου εις το ανωτέρω ΚΑΦ.

2. Αι λεπτομέρειαι δια την εφαρμογήν της προηγουμένης παραγράφου ρυθμίζονται δια του Κανονισμού του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Πατρών.