.

Άρθρον 7

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν. Δ/τος 1254/1949 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων των περί φορτοεκφορτώσεων Νόμων» αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Αι κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου φορτοεκφορτωτικαί εργασίαι, αι πραγματοποιούμεναι εις χώρους κοινής χρήσεως, διενεργούνται αποκλειστικώς παρ’ εργατών, εφοδιασμένων δι' επαγγελματικού βιβλιαρίου φορτοεκφορτωτού ξηράς.

3. Ως χώροι κοινής χρήσεως δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος νόμου θεωρούνται:

α) Οι υπό των άρθρων 966 και 967 του Α.Κ. χαρακτηριζόμενοι ως κοινόχρηστοι χώροι ή προοριζόμενοι εις την εξυπηρέτησιν δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών σκοπών. Προς τοιούτους χώρους εξομοιούνται και οι χώροι ή τα καταστήματα των αγορών χονδρικής πωλήσεως λαχανικών, οπωρών ή σφαγίων, έστω και αν την χρήσιν τούτων έχουν ιδιώται και

β) Οι χώροι, των οποίων η κατά προορισμόν χρήσις συνίσταται εις την συγκέντρωσιν, εναπόθεσιν, αποθήκευσιν ή αποταμίευσιν πάσης φύσεως αγαθών, των οποίων την χρήσιν έχουν το Δημόσιον, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, αι Γεωργικαί Συνεταιριστικαί Οργανώσεις, η Κεντρική Υπηρεσία Διαχειρίσεως εγχωρίων προϊόντων, αι Τράπεζαι και αι αποθήκαι υποκειμένων εμπορευμάτων, ανεξαρτήτως τον εις ποίον ανήκουν τα φορτοεκφορτωνόμενα εμπορεύματα ή είδη».- Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, αναγκαστικών νόμων, νομοθετικών διαταγμάτων, όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και κάθε κανονιστική διοικητική πράξη που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση αυτών:

2. Αι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 1 του Ν. Δ/τος 1254/1949 αριθμούνται αντιστοίχως εις 4, 5 και 6.

3. Εις το τέλος του άρθρου 1 του Ν. Δ/τος 1254/1949, ως τούτο τροποποιείται δια του παρόντος, προστίθεται παράγραφος 7, έχουσα ως ακολούθως:

«7. Επιφυλλασσομένων των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, αι ιδιωτικαί επιχειρήσεις δύνανται να διενεργούν τας δια τας ανάγκας των φορτοεκφορτώσεις εντός των επαγγελματικών των χώρων και εγκαταστάσεων, δι' ιδίων εργατικών δυνάμεων, εφ’ όσον απασχολούν δυνάμει συμβάσεως εργασίας επαρκή, δια την αιτίαν ταύτην αριθμόν εργατών. Προς τούτο, αποφαίνεται δι' αποφάσεως της η αρμοδία κατά τόπον Επιτροπή Ρυθμίσεως Φορτοεκφορτώσεων επί τη αιτήσει της επιχειρήσεως, υποβαλλομένης εντός προθεσμίας εξ μηνών από της προσλήψεως τοιούτου προσωπικού»- Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, αναγκαστικών νόμων, νομοθετικών διαταγμάτων, όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και κάθε κανονιστική διοικητική πράξη που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση αυτών:

4. Άδειαι χορηγηθείσαι εις επιχειρήσεις κατά την διαδικασίαν του άρθρου 14 του Κ.Ν. 5167/1932 «περί ρυθμίσεως των εις τους λιμένας φορτοεκφορτωτικών εργασιών», ως ετροποποιήθη δια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. Δ/τος 3789/1957 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας», εξακολουθούν ισχύουσαι.

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Ν. Δ/τος 1254/1949 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Την χορήγησιν των επαγγελματικών βιβλιαρίων εις τους έχοντας τα κατά το άρθρον 4 του παρόντος προσόντα».- Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, αναγκαστικών νόμων, νομοθετικών διαταγμάτων, όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και κάθε κανονιστική διοικητική πράξη που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση αυτών

6. ις το τέλος του άρθρου 3 του Ν. Δ/τος 1254/1949, προστίθεται παρ. 6 έχουσα ως ακολούθως:
«6. Την έκδοσιν της κατά τας διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του παρόντος αποφάσεως περί της επαρκείας του παρά των ιδιωτικών επιχειρήσεων προσλαμβανομένου δια τας ιδίας αυτών φορτοεκφορτώσεις προσωπικού».- Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, αναγκαστικών νόμων, νομοθετικών διαταγμάτων, όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και κάθε κανονιστική διοικητική πράξη που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση αυτών

7. Το άρθρον 4 του Ν. Δ/τος 1254/1949 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρον 4.
Εφ' εξής, δια να αποκτήση κανείς βιβλιάριον επαγγελματικής ταυτότητος φορτοεκφορτωτού ξηράς, απαιτούνται τα κάτωθι προσόντα:

α) Να είναι Έλλην υπήκοος.

β) Να έχη ηλικίαν άνω των 18 ετών και κάτω των 40.

γ) Να είναι εξ απόψεως υγείας ικανός δια την άσκησιν του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτού βάσει ιατρικής γνωματεύσεως των υγιεινομικών επιτροπών του Ι.Κ.Α. ή άλλου Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος.

δ) Να μη έχη καταδικασθή δια ποινής συνεπαγόμενης στέρησιν των πολιτικών δικαιωμάτων δι' εγκλήματα:

αα) Κατά της ασφαλείας των συγκοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων.

ββ) Δι' εγκλήματα λαθρεμπορίας, και

γγ) Δι' εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας».- Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, αναγκαστικών νόμων, νομοθετικών διαταγμάτων, όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και κάθε κανονιστική διοικητική πράξη που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση αυτών:

8. Κυρούται η υπ' αριθ. 41428/9182/27.10.1978 απόφασις του Υπουργού Εργασίας «περί τροποποιήσεως της υπ' αριθ. 19899/4120/11.5.1976 αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, περί λήξεως της θητείας συνθέσεως και συγκροτήσεως των Ε.Ρ.Φ.Ξ. Αθηνών και Πειραιώς» (ΦΕΚ 962 τεύχος Β' της 7.11.1978).

Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 καταργήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο ΙΑ7(9) του άρθρου 1ο του νόμου 4093/2012, ΦΕΚ Α'222/12.11.2012
Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 καταργήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο ΙΑ7(9) του άρθρου 1ο του νόμου 4093/2012, ΦΕΚ Α'222/12.11.2012
Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 καταργήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο ΙΑ7(9) του άρθρου 1ο του νόμου 4093/2012, ΦΕΚ Α'222/12.11.2012
Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 καταργήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο ΙΑ7(9) του άρθρου 1ο του νόμου 4093/2012, ΦΕΚ Α'222/12.11.2012
Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 καταργήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο ΙΑ7(9) του άρθρου 1ο του νόμου 4093/2012, ΦΕΚ Α'222/12.11.2012