.

Άρθρον 8

Αι κατά τας διατάξεις του στοιχ.δ' της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 901/76 "περί αντικαταστάσεως των διατάξεων του Π.Δ.189/75 και "περί της οικονομικής ενισχύσεως των επί τη βάσει του Ν.89/75 ανασυσταθέντων εργατοϋπαλληλικών επαγγελματικών Σωματείων και Ενώσεων" αιτήσεις ως και τα σχετικά δικαιολογητικά των εργατοϋπαλληλικών επαγγελματικών Σωματείων και Ενώσεων δια την λήψιν οικονομικής ενισχύσεως παρά του Οργανισμού Διαχειρίσεως Ειδικών Πόρων Εργασιακών Σωματείων (ΟΔΕΠΕΣ), ειδικώς δια τα έτη 1978 και 1979 θεωρούνται ως εμπρόθεσμοι, εφ'όσον υποβληθούν εις τον ΟΔΕΠΕΣ μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 1980.