.

Άρθρον 11

1. Η διάταξις της παρ.3 του άρθρ.15 του Β.Δ.993/66 "περί εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικος επί των υπαλλήλων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων", εφαρμόζεται από της 30.4.75 και επί των υπαλλήλων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), του Αυτονόμου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

2. Αι υπό της περιπτ.ι της παρ.1 του άρθρ.24 του Β.Δ.404/71 "περί καθορισμού των τακτικών θέσεων, των προσόντων και της διαδικασίας εντάξεως του προσωπικού του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού", ως αύτη αντικατεστάθη υπό της παρ.2 του άρθρου μόνου του Π.Δ.350/73 "περί αντικαταστάσεως ενίων περιπτώσεων της παρ.1 του άρθρ.24 του υπ'αριθ.404/71 Β.Δ/τος" προβλεπόμεναι θέσεις καθαριστριών μερικής απασχολήσεως μετατρέπονται εις τοιαύτας πλήρους απασχολήσεως. Αι ήδη υπηρετούσαι καθαρίστριαι μερικής απασχολήσεως καταλαμβάνουν αυτοδικαίως, από της δημοσιεύσεως του παρόντος, ισαρίθμους κενάς θέσεις πλήρους απασχολήσεως.

3. Εις το τακτικόν προσωπικόν των Κλάδων ΣΕ των υπηρεσιών εσωτερικού του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) δύναται να χορηγούνται κατ'έτους, δι'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού 2 ενδυμασίαι, ήτοι μία θερινή και μία χειμερινή.

4. Η διάταξις της παρ.3 του άρθρ.2 του Ν.359/76 "περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων του Ν.Δ.580/70 κλπ." εφαρμόζεται και επί του εκπαιδευτικού προσωπικού του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) του υπηρετούντος κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος, προκειμένου περί προϋπηρεσίας διανυθείσης εις Δημοσίας Επαγγελματικάς Σχολάς και Κέντρα ή Σχολάς του ΟΑΕΔ.

5. Οι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος νόμου ανήκοντες εις τους κατά το άρθρ.1 της υπ'αριθ.29595/1664/78 κοινής αποφάσεως Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας (ΦΕΚ 640 Β') κλάδους τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, εφ'όσον κέκτηνται ή αποκτήσουν πτυχίον της ΣΕΛΕΤΕ ή πτυχίον συναφών προς τας εις την ΣΕΛΕΤΕ σπουδών εις την αλλοδαπήν ή πτυχίον εκπαιδευτού του Προτύπου ΚΕΚΑΤΕ Αθηνών, εντάσσονται δια πράξεως του Διοικητού κατόπιν κρίσεως του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου εις κενάς ή κενωθησομένας θέσεις του αμέσως ανωτέρου του κατεχομένου μισθολογικού κλιμακίου του κλάδου των από του χρόνου κτήσεως του υπ'αυτών κατεχομένου, μέχρι της εντάξεως, μισθολογικού κλιμακίου, άνευ δικαιώματος απολήψεως αναδρομικής διαφοράς αποδοχών.

6. Αι δια της παρ.3 του άρθρ.24 του Β.Δ.404/71 "περί του καθορισμού των τακτικών θέσεων, των προσόντων και της διαδικασίας εντάξεως του προσωπικού του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) "συσταθείσαι επί βαθμολογική αντιστοιχία εξ θέσεις ιατρών του ΟΑΕΔ ορίζονται ως μονίμου ιατρικού προσωπικού τοιαύται.
Οι ήδη υπηρετούντες, ο Προϊστάμενος της Υγειονομικής Υπηρεσίας, οι ιατροί αντιστοίχου ειδικότητος και οδοντίατρος του ΟΑΕΔ καταλαμβάνουν αυτοδικαίως ισαρίθμους αντιστοίχους θέσεις.

7. Η παρ.3 του άρθρ.1 του Ν.119/75 "περί μονιμοποιήσεως των Ιατρών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συστάσεως Γενικής Διευθύνσεως Υγειονομικών Υπηρεσιών παρ'αυτώ και άλλων τινών διατάξεων" εφαρμόζεται αναλόγως και επί του εν παρ.6 του παρόντος ιατρικού προσωπικού του ΟΑΕΔ.

8. Αι διατάξεις του άρθρ.12 του Ν.887/79 "περί ρυθμίσεως θεμάτων καταστάσεως υπαλλήλων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ." εφαρμόζονται από της ισχύος των και επί των εκ μετατάξεως εκ Ν.Π.Δ.Δ. εις το Δημόσιον υπηρετούντων υπαλλήλων, εφ'όσον ούτοι κατά την εφαρμογήν του Ν.1811/51 εις τα Ν.Π.Δ.Δ. υπηρέτουν εις ταύτα.

9. Συνιστώνται παρά τω Οργανισμώ Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), 5 θέσεις δικηγόρων επί εμμίσθω εντολή πέραν των υπό των διατάξεων του Β.Δ.404/71 και του Ν.254/76 προβλεπομένων θέσεων.

Τας θέσεις ταύτας καταλαμβάνουν αυτοδικαίως δικηγόροι απολυθέντες της υπηρεσίας από 21 Απριλίου 1967 μέχρι 23 Ιουλ. 1974 και επανελθόντες εις προσωρινάς θέσεις δυνάμει των διατάξεων του Ν.Δ.168/74 "περί συμπληρώσεως ή τροποποιήσεως διατάξεων του Ν.Δ.76/74 "περί επαναφοράς απολυθέντων ή εξαναγκασθέντων εις παραίτησιν υπαλλήλων κλπ. και άλλων συναφών διατάξεων", ως και οι προσληφθέντες δικηγόροι από 24 Ιουλ. 1974 μέχρι και του έτους 1976.