.

Άρθρον 22

1. Αρμοδιότητες του Υπουργού Εργασίας προς έγκρισιν αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων ή ετέρων οργάνων των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας, δύναται να καταργώνται δια Π.Δ/των, εκδιδομένων προτάσει αυτού, μετά γνώμην του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αρμοδιότητες των περί ων η προηγουμένη παράγραφος Διοικητικών Συμβουλίων δύναται δια Π.Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Εργασίας μετά γνώμην αυτών να μεταβιβάζωνται εις νομίμως συνεστημένην παρ'εκάστω Οργανισμώ Επιτροπήν ή έτερα υπηρεσιακά όργανα αυτού.