.

Άρθρον 25

1. Εις περίπτωσιν, κατά την οποίαν η εγκυμοσύνη γυναικός μισθωτού έχει καταστή καθ' οιονδήποτε τρόπον γνωστή εις τον εργοδότην, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρος η παρ' αυτού καταγγελία της μετά της κυοφορούσης σχέσεως εργασίας αορίστου χρόνου, εκτός εάν υφίσταται σπουδαίος λόγος προς τούτο.

Ως σπουδαίος λόγος δεν δύναται εν πάση περιπτώσει να θεωρηθή η οφειλομένη εις την κύησιν μείωσις της αποδοτικότητας της εργασίας της κυοφορούσης.- (Καταργήθηκε από το άρθρ.26 του Ν.1483/84, ΦΕΚ 153 Α').

2. Η ισχύς των διατάξεων περί απαγορεύσεως της καταγγελίας της σχέσεως εργασίας κατά την διάρκειαν της υποχρεωτικής αποχής της μισθωτού προ και μετά τον τοκετόν ή της απουσίας ταύτης επί μακρότερον χρόνον λόγω ασθενείας, οφειλομένης εις την κύησιν ή τον τοκετόν, δεν θίγεται.