.

Ν.1082/1980
Περί τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινών ενίων εργατικών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων. [Δώρα εορτών - Εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών προσωπικού κ.λπ.]
ΦΕΚ Α'250/29.10.1980

Αρθρο 1.
Αρθρο 2.
Αρθρο 3.
Αρθρο 4.
Αρθρο 5.
Αρθρο 6.
Αρθρο 7.
Αρθρο 8.
Αρθρο 9.
Αρθρο 10.
Αρθρο 11.
Αρθρο 12.
Αρθρο 13.
Αρθρο 14.
Αρθρο 15.
Αρθρο 16.
Αρθρο 17.
Αρθρο 18.
Αρθρο 19.
Αρθρο 20.
Αρθρο 21.
Αρθρο 22.
Αρθρο 23.
Αρθρο 24.
Αρθρο 25.
Αρθρο 26.
Αρθρο 27.