.

Άρθρο 34
Επιδότηση απασχόλησης

1. Εργοδότης που δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας προσλαμβάνει ως μισθωτούς, δικαιούχους του ειδικού επιδόματος δικαιούται επιδότησης για το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών υπέρ του ασφαλιστικού οργανισμού, στους οποίους υποχρεωτικώς ασφαλίζονται οι μισθωτοί.

2. Η διάρκεια της επιδότησης φθάνει στο διπλάσιο των μηνών κατά τους οποίους οι εν λόγω μισθωτοί δεν πρόκειται να εισπράξουν το ειδικό επίδομα.

3. Τα ποσά της επιδότησης του δικαιούχου εργοδότη αποδίδονται κάθε φορά μέσα σε 10 ημέρες, αφ' ότου πιστοποιηθεί η καταβολή τους στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, όπως λεπτομερέστερα θα ορίσει κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εργασίας.