.

Άρθρο 36
'Έκταση Εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του άρθρου 33 εφαρμόζονται και στους εκ των ανωτέρω μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας καταγγέλθηκε μετά την 11η Απριλ. 1990, για τους οποίους η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 33 αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

2. Εφαρμόζονται επίσης και α. Στους εκ των ανωτέρω μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας θα καταγγελθεί σε περίπτωση πώλησης της επιχειρήσεως, από το νέο εργοδότη μέσα στο πρώτο 12μηνο από την πώληση.

β. Στους μισθωτούς των αυτών επιχειρήσεων οι οποίες θα τεθούν υπό εκκαθάριση ή ευρίσκονται ήδη υπό εκκαθάριση και απολύθηκαν μετά τις 11.4.1990 ή θ' απολυθούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

γ. Στους μισθωτούς των εταιρειών που έχουν υπαχθεί μέχρι 31.12.1989 στις διατάξεις του Ν. 1386/1983 και των οποίων η υπουργική απόφαση υπαγωγής δεν έχει προσβληθεί δικαστικά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.