.

Άρθρο 37
Επιμήκυνση χρόνου επιδότησης ανέργων

1. Η διάρκεια της καταβολής του επιδόματος ανεργίας επιμηκύνεται κατά ένα ακόμη μήνα σε όλες τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του Ν. 1545/1985 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 2 του Ν. 1874/1990.

2.Στην παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1874/1990, προστίθενται οι ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

«δ)για 220 ημέρες εργασίας επίδομα δέκα (10) μηνών ε)για 250 ημέρες εργασίας επίδομα δώδεκα (12) μηνών».

3. Η διάρκεια της καταβολής του επιδόματος ανεργίας επιμηκύνεται επίσης σε 12 μήνες:

α) για τους άνω των 49 ετών ανέργους της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1545/1985 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 1874/1990 και β) για όσους έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 4050 ημέρες εργασίας και εμπίπτουν σ' οποιαδήποτε περίπτωση των παρ.1 και 2 του άρθρου 6 του Ν. 1545/1985, όπως αυτές τροποποιούνται με το παρόν άρθρο.

4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.9.1990.