.

Άρθρο 43
Σύνδεση αμοιβής με την παραγωγικότητα

1.Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 1731/1987 (ΦΕΚ Α'161) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:
«Επίσης για το ποσό του εισοδήματος αυτού δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σε οργανισμούς και ταμεία κύριας ή επικουρικής ασφάλισης».

2.Στο τέλος της περίπτωσης α’ του άρθρου 4 του ν.δ. 3843/1985 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:
«Για το ποσό του εισοδήματος αυτού δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σε οργανισμούς και ταμεία κύριας ή επικουρικής ασφάλισης».

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για τα διανεμόμενα κέρδη που προέρχονται από ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30η Δεκεμβρίου 1989 και εφεξής.