.

ΔΔΘΤΟΚ Β 1063294 ΕΞ 19.4.2016
Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 85 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα — Κανόνες καταγωγής του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) - Επέκταση στην Τουρκία του συστήματος διμερούς σώρευσης που θεσπίζεται με το άρθρο αυτό

ΣΧΕΤ. 1) Η αριθ. Τ8324/2314/Α0019/14.12.1992 Δ.Υ.Ο. [Περί κοινοποίησης του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα.]

2) Η αριθ. Δ17 Γ5006821 ΕΞ 14.2.2011 Δ.Υ.Ο [Κοινοποίηση του ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 1063/2010, για την τροποποίηση του ΚΑΝ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, σχετικά με την εφαρμογή νέων κανόνων καταγωγής για προϊόντα καταγωγής αναπτυσσόμενων χωρών τα οποία εισάγονται στην Κοινότητα στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων].

3) Η αριθ. Δ17Γ 5039835 ΕΞ 11.11.2013 Δ.Υ.Ο [Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 530/2013 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2013 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα].

4) Η αριθ. ΔΔΘΤΟΚ 5013732 ΕΞ 26.6.2015 Δ.Υ.Ο [Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/428 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1063/2010 όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής που σχετίζονται με το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και τα προτιμησιακά δασμολογικά μέτρα για ορισμένες χώρες και εδάφη].

Α. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας κοινοποιούμε με την παρούσα για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι αναφερόμενη Ανακοίνωση της Επιτροπής με αριθμό 2016/C134/01, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο τεύχος C134/15.04.2016.

Ειδικότερα επί της κοινοποιούμενης Ανακοίνωσης, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Το άρθρο 85 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (οι «διατάξεις εφαρμογής του τελωνειακού κώδικα» ή «ΔΕΤΚ»), προβλέπει τη δυνατότητα για τις δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ να χρησιμοποιούν ορισμένες ύλες (εκτός εκείνων που υπάγονται στα κεφάλαια 1 έως 24 του Εναρμονισμένου Συστήματος) καταγωγής Νορβηγίας, Ελβετίας και Τουρκίας στο πλαίσιο σώρευσης της καταγωγής (οι δικαιούχες χώρες του ΣΓΠ μπορούν κατ'αυτόν τον τρόπο να θεωρούν τις εν λόγω ύλες ως καταγωγής, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία ή μεταποίηση όσον αφορά τις ύλες αυτές βαίνει πέραν των καλούμενων «ανεπαρκών εργασιών»).

Το εν λόγω σύστημα λειτουργεί ήδη για τις ύλες καταγωγής Νορβηγίας και Ελβετίας και επιτρέπει σε δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ να χρησιμοποιούν ύλες καταγωγής των εν λόγω δύο χωρών στο πλαίσιο της σώρευσης καταγωγής κατά την παραγωγή αγαθών που πρόκειται να εξαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για να λειτουργήσει ωστόσο, το ίδιο σύστημα και για τις ύλες καταγωγής Τουρκίας, θα πρέπει να πληροί δύο προϋποθέσεις, ήτοι:

1) να εφαρμόζει, για τους σκοπούς του οικείου ΣΓΠ, ορισμό της έννοιας καταγωγής που να αντιστοιχεί στον ορισμό που προβλέπεται στους κανόνες καταγωγής του ΣΓΠ της Ένωσης, και

2) να επιτρέπει, κατ' αμοιβαιότητα, στις δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ να χρησιμοποιούν ύλες καταγωγής της Ένωσης στο πλαίσιο της σώρευσης καταγωγής για την παραγωγή αγαθών τα οποία κατά την εισαγωγή τους στην Τουρκία είναι επιλέξιμα για μεταχείριση στο πλαίσιο του ΣΓΠ.

> Με την υπουργική απόφαση αριθ. 2014/7064 που δημοσιεύτηκε στην τουρκική Επίσημη Εφημερίδα στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015, η Τουρκία έχει ευθυγραμμίσει τους κανόνες καταγωγής του οικείου ΣΓΠ προς τους κανόνες της Ένωσης. Οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνουν διάταξη η οποία αντικατοπτρίζει το ως άνω άρθρο 85 και, ως εκ τούτου, διασφαλίζει την αμοιβαιότητα. Η Τουρκία πληροί επομένως τις δύο προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω.

Επομένως, από την 1η Ιανουαρίου 2015, τα προϊόντα καταγωγής Τουρκίας, με εξαίρεση τα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 1 έως 24 του Εναρμονισμένου Συστήματος, μπορούν να θεωρούνται ως ύλες καταγωγής δικαιούχου χώρας του ΣΓΠ όταν ενσωματώνονται σε προϊόν στην εν λόγω δικαιούχο χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία ή μεταποίηση που πραγματοποιείται εκεί βαίνει πέραν των «ανεπαρκών εργασιών».

Εφιστάται η προσοχή των τελωνειακών αρχών και των οικονομικών φορέων στο γεγονός ότι το σύστημα των πιστοποιητικών καταγωγής αντικατάστασης (όπως προβλέπεται στα άρθρα 97δ και 97ιστ των ΔΕΤΚ) δεν εφαρμόζεται στο εμπόριο μεταξύ της Ένωσης και της Τουρκίας, και αντιστρόωως.

Β. Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ