.

Άρθρο 11

Ιδιωτικός υπάλληλος, και κατά την έννοιαν του παρόντος νόμου, θεωρείται ο συγκεντρών τα γνωρίσματα του άρθρου 10 του Ν. 1234 εις ο προστίθεται τελευταίον εδάφιον έχον ως εξής: Ο χαρακτηρισμός του υπαλλήλου ως ημερομισθίου είνε άνευ αποτελέσματος, αν εγένεταο προς περιγραφήν του νόμου ή δεν ανταποκρίνεται προς την αλήθειαν"

(τροποπ. του άρθρου 11 από το άρθρο 7 του Ν. 4558/30).