.

Άρθρο 6

1. Η μεταβολή του προσώπου του εργοδότου, οπωσδήποτε επερχομένη ουδαμώς επηρεάζει την εφαρμογήν των υπέρ του υπαλλήλου διατάξεων του παρόντος Νόμου.

2. "Εν περιπτώσει πτωχεύσεως της επιχειρήσεως ο εκμισθωτής εργασίας λαμβάνει την ην εκ του Νόμου τούτου δικαιούται, πλήρη αποζημίωσιν , κατατασσόμενος μεταξύ των εν άρθρω 940 και 991 Πολ. Δικονομίας προνομιακών δανειστών και κατά την εν αυτοίς σειράν. Κατά τον αυτόν τρόπον ικανοποιείται και υφισταμένη περί τοιαύτης αποζημιώσεως απαίτησις και εις περίπτωσιν αναγκαστικής εκτελέσεως καθ' οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του εργοδότου" (αντικ. της παρ. 2 από το άρθρο 12 του Ν. 3252/55).

«Αι § § 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και επί των προ της ισχύος αυτού απολυθέντων, εφ' όσον δεν έχει περατωθή η διαδικασία της πτωχεύσεως, είτε δια συνενώσεως των δανειστών είτε δια συμβιβασμού είτε εξ άλλου λόγου».

"Υπάλληλος απολυόμενος ένεκα διακοπής της εργασίας, λόγω πυρκαιάς, ή άλλου περιστατικού ανωτέρας βίας, καθ' ων τυγχάνει ησφαλισμένος ο εργοδότης, δικαιούται εις τα 2/3 της κατά το άρθρον 3 εδαφ. πρώτον αποζημιώσεως"

 Το παραπάνω προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3464/1955, ΦΕΚ Α'350
 Το παραπάνω προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4558/1930 (ΦΕΚ Α' 124/26.4.1930)