.

Ν.2112/1920
Περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων
Πιο πρόσφατη Κωδικοποίηση με τον νόμο 4111/2013
(ΦΕΚ Α'67/18.3.1920)

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Αρθρο 1.
Αρθρο 2.
Αρθρο 3.
Αρθρο 4.
Αρθρο 5.
Αρθρο 6.
Αρθρο 7.
Αρθρο 8.
Αρθρο 9.
Αρθρο 10.
Αρθρο 11.
Αρθρο 12.

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 11 Μαρτίου 1920