.

Άρθρο 7
Ρύθμιση θεμάτων τιμών αποζημίωσης ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε.

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι τιμές του πίνακα της παραγράφου 1 αυξάνονται ενιαία κατ’ έτος σε ποσοστό 25% επί του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.»

2. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 αντικαθίστανται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να μεταβάλλονται και να εξειδικεύονται τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα και ιδίως όσον αφορά στις τιμές και την κατηγοριοποίηση ανά ισχύ και χρονική περίοδο αναφοράς, καθώς και να καθορίζονται κατηγορίες ανά ειδικότερη κατασκευαστική τεχνολογία φωτοβολταϊκών πλαισίων. Για τη μεταβολή και εξειδίκευση αυτή λαμβάνονται κυρίως υπόψη η διείσδυση των φωτοβολταϊκών σταθμών στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, ο βαθμός επίτευξης των εθνικών στόχων διείσδυσης των Α.Π.Ε., το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού και οι οικονομικές επιπτώσεις για τον καταναλωτή.»