.

Άρθρο 17
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4001/2011

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4001/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η ΡΑΕ δύναται, με απόφασή της, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που διανύεται να μεταφέρει κονδύλια μεταξύ λογιστικών κωδικών επί του προϋπολογισμού που εγκρίνεται κατά το προηγούμενο εδάφιο, με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το συνολικό ύψος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις, κατά το προηγούμενο εδάφιο, συγκροτούμενες επιτροπές και ομάδες μπορούν, άνευ άλλης διαδικασίας, να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν είναι μέλη της Γραμματείας της ΡΑΕ.»

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ΡΑΕ υποχρεούται να καλύπτει το σύνολο των εισφορών των μελών της σε φορείς κοινωνικής ή ιατρικής ασφάλισης, το οποίο βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τον προϋπολογισμό της και κατά παρέκκλιση από κάθε σχετική γενική ή ειδική διάταξη της κείμενης νομοθεσίας.»

4. Στην παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4001/2011 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Εφόσον οι ως άνω αποδοχές μέλους της ΡΑΕ που προέρχεται από φορέα του δημοσίου τομέα, με οποιανδήποτε σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής, είναι χαμηλότερες εκείνων που αντιστοιχούν στη θέση που κατείχε πριν το διορισμό του στη ΡΑΕ, οι αποδοχές του διατηρούνται αυτοδικαίως στο ύψος των αποδοχών που θα ελάμβανε στην οργανική του θέση στο φορέα από τον οποίο προέρχεται.»

5. Η παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4001/2011 τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ, θεσπίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ.»

6.  Μετά το άρθρο 58 του ν. 4001/2011 προστίθεται άρθρο 58Α ως εξής:

«Άρθρο 58Α

1. Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα, τα εκκλησιαστικά – φιλανθρωπικά ιδρύματα και τους ειδικά πιστοποιημένους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2646/1998, φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, αποτελεί υπηρεσία κοινής ωφέλειας με σκοπό την υποστήριξη των εν λόγω φορέων κοινωφελούς χαρακτήρα.

2. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από το σύνολο των επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ενώ οι δαπάνες για την παροχή της επιμερίζονται για όλη την Ελληνική Επικράτεια, σε κάθε κατηγορία πελατών, περιλαμβανομένων των αυ-τοπαραγωγών.

3. Η μεθοδολογία επιμερισμού των δαπανών για την παροχή της υπηρεσίας της παραγράφου 1 καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η μεθοδολογία αυτή επιμερίζει τις δαπάνες βάσει συντελεστών που διαφοροποιούνται ανά κατηγορία πελατών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση ανά μονάδα κατανάλωσης, η οποία εξισορροπεί τις οικονομικές συνέπειες μεταξύ των κατηγοριών πελατών και ταυτόχρονα προωθεί την εξοικονόμηση ενέργειας και την αποδοτική χρήση αυτής. Οι αριθμητικές τιμές των συντελεστών της ανωτέρω μεθοδολογίας, καθώς και οι μοναδιαίες χρεώσεις που επιβάλλονται στους πελάτες, ανεξάρτητα προμηθευτή, προσδιορίζονται κάθε έτος με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 55 του ν. 4001/ 2011, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4001/ 2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»

7. Στο άρθρο 63 του ν. 4001/2011 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται αναλογικά και σε περιπτώσεις απόκτησης συμμετοχής σε Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.»

8. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63Ε του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Το Εποπτικό Συμβούλιο του ΔΕΣΦΑ ΑΕ αποτελείται από επτά (7) μέλη.»

9. Η παρ. 2 του άρθρου 106 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, ως εξής:

(α) τέσσερα (4) μέλη προτείνονται από τους μετόχους της ΑΔΜΗΕ ΑΕ,

(β) δύο (2) μέλη προτείνονται από το Ελληνικό Δημόσιο,

(γ) ένα (1) μέλος εκ του μόνιμου προσωπικού της ΑΔ-ΜΗΕ ΑΕ.»

10. Η παρ. 6 του άρθρου 106 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 και οι παράγραφοι 5 έως 7 του άρθρου 105 εφαρμόζονται τουλάχιστον για το ήμισυ των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου πλην ενός.»

11. Μετά το άρθρο 143 του ν. 4001/2011, προστίθενται άρθρα 143Α, 143Β και 143Γ ως εξής:

«Άρθρο 143Α

Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου

1. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ δύναται να συνάπτει συμβάσεις με καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, δυνάμει των οποίων συμφωνείται η παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου από τους καταναλωτές προς την ΑΔΜΗΕ ΑΕ (Συμβάσεις Διακοπτόμενου Φορτίου). Η Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου συνίσταται στη συνομολόγηση του δικαιώματος της ΑΔΜΗΕ ΑΕ να προβαίνει μονομερώς σε πρόσκαιρο περιορισμό της ενεργού ισχύος των αντισυμβαλλομένων της καταναλωτών μέχρι ενός συμφωνημένου ορίου, έναντι οικονομικού αντισταθμίσματος.

2.  Οι κατηγορίες καταναλωτών που δικαιούνται να καταρτίσουν Συμβάσεις Διακοπτόμενου Φορτίου, οι προϋποθέσεις κατάρτισης και το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο των Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου, οι λόγοι ενεργοποίησης της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, ο τρόπος προσδιορισμού, καθώς και ο τρόπος, ο χρόνος και οι προϋποθέσεις καταβολής του οικονομικού αντισταθμίσματος των συμβαλλομένων σε αυτές καταναλωτών, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται κείμενο πρότυπης Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου, σύμφωνα με το οποίο θα καταρτίζονται οι σχετικές συμβάσεις.

3.  Η κατάρτιση Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου δεν είναι υποχρεωτική για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 143Β

Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού

1. Σε όλες τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι συνδεδεμένες στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο, επιβάλλεται Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού. Στις ανωτέρω μονάδες παραγωγής περιλαμβάνονται όλες ανεξαιρέτως οι μονάδες που εγχέουν ηλεκτρική ενέργεια στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο, δηλαδή τόσο οι συμβατικές μονάδες παραγωγής όσο και οι μονάδες παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ενώ δεν περιλαμβάνονται οι μονάδες που εγχέουν ενέργεια στα μη Διασυνδεδε-μένα Νησιά.

2.  Το Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού διαφοροποιείται ανά κατηγορία μονάδων παραγωγής (λιγνιτικές, πετρελαϊκές, υδροηλεκτρικές, φυσικού αερίου, αιολικά, φωτοβολταϊκά, φωτοβολταϊκά ειδικού προγράμματος στεγών, μικρά υδροηλεκτρικά, βιοαέριο/ βιομάζα και ΣΗΘΥΑ (< 35 MWE) και υπολογίζεται για κάθε κατηγορία Μονάδων Παραγωγής σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

ΜΤΑΕu = ΒΠΠΕ × ΣΔu × ΣΚΕu

όπου:

MTAEu:

Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας

Εφοδιασμού ανά μονάδα παραγωγής

ΒΠΠΕ:

Βασικό Ποσοστό Παρακράτησης

Εσόδων ίσο με 2%

ΣΔu:

Συντελεστής Διαφοροποίησης ανά

κατηγορία μονάδων παραγωγής

ΣΚΕu:

Συνολικά Έσοδα της Μονάδας

Ως Συνολικά Έσοδα μιας Μονάδας Παραγωγής u (ΣΚΕu) ορίζονται:

• για τις Κατανεμόμενες και τις Συμβεβλημένες Μονάδες του Μητρώου Μονάδων του ΑΔΜΗΕ, το αλγεβρικό άθροισμα των πιστώσεων και χρεώσεων της μονάδας που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των εκκαθαρίσεων της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που διενεργούνται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. αντίστοιχα, εξαιρουμένων των χρεώσεων μη Συμμόρφωσης και των χρεώσεων για μη επιβεβλημένες μεταβολές παραγωγής,

• για τις Μονάδες Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 το αλγεβρικό άθροισμα των πιστώσεων και χρεώσεων της μονάδας που προέρχονται από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της Συμβάσεως Πωλήσεως Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και του Παραγωγού,

•  για τα Φωτοβολταϊκά του Ειδικού Προγράμματος Στεγών, η πίστωση που προκύπτει ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της Συμβάσεως Συμψηφισμού Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ του εκάστοτε Προμηθευτή και του Παραγωγού,

•  για τις Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ το αλγεβρικό άθροισμα των πιστώσεων και χρεώσεων της μονάδας που προκύπτουν αφενός ως αποτέλεσμα των εκκαθαρίσεων της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που διενεργούνται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. αντίστοιχα, εξαιρουμένων των χρεώσεων μη Συμμόρφωσης και των χρεώσεων για μη επιβεβλημένες μεταβολές παραγωγής και αφετέρου από την εφαρμογή της Συμπληρωματικής Συμβάσεως Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ μεταξύ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και του Παραγωγού.

Στα ως άνω συνολικά έσοδα συμπεριλαμβάνονται τυχόν επιβαλλόμενοι φόροι εξαιρουμένου του ΦΠΑ.

Λεπτομέρειες σχετικά με τον υπολογισμό των Συνολικών Εσόδων των Μονάδων Παραγωγής καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Οι κατηγορίες μονάδων παραγωγής, για τις οποίες δύναται να λάβει διαφορετικές τιμές ο ΣΔ καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Κατηγορία Μονάδων Παραγωγής

Κατανεμόμενες και Συμβεβλημένες του Μητρώου Μονάδων του ΑΔΜΗΕ

Λιγνιτικές Πετρελαικές Υδροηλεκτρικές Φυσικού Αερίου

ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ του άρθρου 143 του ν. 4001/2011

Αιολικά πάρκα στη στεριά Αιολικά πάρκα στη θάλασσα Μικρά Υδροηλεκτρικά Φωτοβολταϊκά ισχύος < 100 kW Φωτοβολταϊκά ισχύος >100 kW Φωτοβολταϊκά της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010 ισχύος ≤ 100 kW

Φωτοβολταϊκά Ειδικού Προγράμματος Στεγών Ηλιακά ισχύος < 5MW Ηλιακά ισχύος > 5MW Γεωθερμία Βιοαέριο/Βιομάζα Λοιπές Α.Π.Ε. ΣΗΘΥΑ ( < 35 MWe)

Κατανεμόμενες ΣΗΘΥΑ

ΣΗΘΥΑ με ΦΑ > 35 MWe - ΣΗΘΥΑ Τμήμα ΣΗΘΥΑ με ΦΑ > 35 MWe -Κατανεμόμενο Τμήμα

Ο συντελεστής διαφοροποίησης ανά κατηγορία Μονάδων Παραγωγής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έτσι ώστε η χρέωση που προκύπτει να λαμβάνει υπόψη την επίδραση της κάθε κατηγορίας Μονάδων Παραγωγής στην ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας και να εξισορροπεί τις οικονομικές συνέπειες μεταξύ των κατηγοριών.

3. Οι χρεώσεις που προκύπτουν από την επιβολή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού εισπράττονται μηνιαίως ως εξής:

α) Όσον αφορά στις Μονάδες Παραγωγής του Μητρώου Μονάδων του ΑΔΜΗΕ, υπολογίζονται και εισπράττονται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

β) Όσον αφορά στα φωτοβολταϊκά του ειδικού προγράμματος στεγών υπολογίζονται και παρακρατούνται απευθείας και με ευθύνη του εκάστοτε προμηθευτή και αποδίδονται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

γ) Όσον αφορά στις λοιπές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας υπολογίζονται και παρακρατούνται απευθείας και με ευθύνη της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και αποδίδονται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

4. Λεπτομέρειες σχετικά με την επιβολή και τον τρόπο και χρόνο είσπραξης του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Άρθρο 143Γ

Ειδικός Λογαριασμός Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού

1. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τηρεί και διαχειρίζεται Ειδικό Λογαριασμό Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού, πλήρως διαχωρισμένο από τους λοιπούς λογαριασμούς της ΑΔ-ΜΗΕ Α.Ε., μέσω του οποίου ανακτά πλήρως τα ποσά που καταβάλλει στους αντισυμβαλλόμενους, σύμφωνα με το άρθρο 143Α.

2.  Έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού είναι τα έσοδα από την επιβολή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΜΤΑΕ).

3. Τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού χρησιμοποιούνται από την ΑΔ-ΜΗΕ Α.Ε. αποκλειστικά για την καταβολή του οικονομικού αντισταθμίσματος στους αντισυμβαλλομένους της στο πλαίσιο Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου, σύμφωνα με το άρθρο 143Α.»

12. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/ 2011, μετά το στοιχείο κβ΄, προστίθεται στοιχείο κβ1 ως εξής:

«Προστατευόμενοι Καταναλωτές Φυσικού Αερίου: Οι Οικιακοί Πελάτες που είναι συνδεδεμένοι με δίκτυο διανομής φυσικού αερίου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να θεωρηθούν ως προστατευόμενοι καταναλωτές φυσικού αερίου και οι κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 (α) και (β) του Κανονισμού 994/2010.»

13. Το άρθρο 73 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται στο σύνολό του ως εξής:

«Άρθρο 73

Ασφάλεια εφοδιασμού στο ΕΣΦΑ

1. Με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ θεσπίζεται σχέδιο έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κανονισμού 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου (L 295). Ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Το σχέδιο δύναται να προβλέπει τη σύσταση ομάδας ή ομάδων διαχείρισης κρίσεων και την ανάθεση σε αυτές ρόλων και αρμοδιοτήτων για κάθε ένα από τα τρία επίπεδα κρίσης, ήτοι έγκαιρη προειδοποίηση, επιφυλακή και έκτακτη ανάγκη, που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ως άνω Κανονισμού 994/2010.

2. Το σχέδιο της παραγράφου 1 ανωτέρω διασφαλίζει ότι σε ενδεχόμενη κρίση εφοδιασμού με φυσικό αέριο στο ΕΣΦΑ, κατά την οποία η αγορά φυσικού αερίου είναι ακόμη ικανή να διαχειριστεί αυτή τη διαταραχή εφοδιασμού, τότε λαμβάνονται μέτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 994/2010. Σε περίπτωση που τα μέτρα που εφαρμόζονται δεν επαρκούν για να καλυφθεί η εναπομένουσα ζήτηση φυσικού αερίου, αποφασίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχέδιο της παραγράφου 1, η έγκαιρη εφαρμογή πρόσθετων μέτρων που δεν στηρίζονται στην αγορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 994/2010, προκειμένου να διασφαλιστεί ο, κατά προτεραιότητα, εφοδιασμός με αέριο των Προστατευόμενων Καταναλωτών και να περιοριστούν οι επιπτώσεις από το έλλειμμα παραγωγικού δυναμικού στο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

3. Επιβεβλημένη διακοπή ή περιορισμός της παροχής φυσικού αερίου σε Πελάτες λαμβάνει χώρα σε περίπτωση κρίσης επιπέδου έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τον κατάλογο σειράς διακοπής και τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. Κατά την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης, οι Πελάτες των οποίων η παροχή φυσικού αερίου διακόπτεται ή περιορίζεται, δεν θεμελιώνουν δικαίωμα για κανενός είδους αποζημίωση έναντι του/των αρμόδιου/ων οργάνου/ων που έλαβε/αν τη σχετική απόφαση.

4.  Μεταξύ του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ και κατόχων άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με καύσιμο Φυσικό Αέριο, οι οποίοι, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλουν να τηρούν αποθέματα εναλλακτικού καυσίμου, υπογράφεται υποχρεωτικώς σύμβαση για την, έναντι ανταλλάγματος, διατήρηση αποθέματος εναλλακτικού καυσίμου και τη διατήρηση της διαθεσιμότητας λειτουργίας της μονάδας με εναλλακτικό καύσιμο. Ως εναλλακτικό καύσιμο νοείται το υγρό καύσιμο που διατηρείται σε δεξαμενές εντός του γηπέδου στο οποίο είναι εγκατεστημένη η μονάδα. Το αντάλλαγμα καλύπτει το κεφαλαιουχικό κόστος των εγκαταστάσεων εναλλακτικού καυσίμου πρότυπης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση ΡΑΕ της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, το κεφαλαιουχικό κόστος διατήρησης αποθεμάτων πετρελαίου, καθώς και τη διαφορά κόστους πετρελαίου και φυσικού αερίου για τη διενέργεια τακτικών δοκιμών στις εγκαταστάσεις των κατόχων άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,

οι οποίοι συνάπτουν τη σύμβαση της παρούσας παραγράφου με τον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ. Το ύψος του ανταλλάγματος, καθορίζεται με την απόφαση ΡΑΕ που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

5.  Μεταξύ Προμηθευτών και Μεγάλων Πελατών δύναται να συνάπτεται σύμβαση για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. Δυνάμει συμβάσεως, η οποία συνάπτεται μεταξύ του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ και κάθε Προμηθευτή, δύνανται να ανακτώνται, εν μέρει ή στο σύνολό τους, και μέχρι ανώτατων ποσών που καθορίζονται στην απόφαση ΡΑΕ που προβλέπεται στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου τα ποσά που κατέβαλε κάθε Προμηθευτής για αποδεδειγμένη διαχείριση ζήτησης μετά από την κήρυξη κρίσης επιπέδου επιφυλακής, και για όσο διάστημα το επίπεδο κρίσης παραμένει στο επίπεδο επιφυλακής ή έκτακτης ανάγκης. Το ανακτώ-μενο μέρος του κόστους του Προμηθευτή από τον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ μειώνεται ανάλογα με την κατά περίπτωση συμβολή του στην πρόκληση της κρίσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.

6. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, που απορρέουν από τις Συμβάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, όπως επίσης και για τη χρηματοδότηση των μέτρων του σχεδίου προληπτικής δράσης, ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ εισπράττει, από όλους τους Χρήστες, τέλος ασφάλειας εφοδιασμού ανά μονάδα ποσότητας φυσικού αερίου που οι τελευταίοι παραλαμβάνουν από το ΕΣΦΑ, το οποίο ανακτάται από τους Πελάτες Φυσικού Αερίου. Τα μέτρα του σχεδίου προληπτικής ανάγκης, τα οποία χρηματοδοτούνται από το τέλος ασφάλειας εφοδιασμού αποφασίζονται από τη ΡΑΕ. Το ύψος του μοναδιαίου τέλους ασφάλειας εφοδιασμού που καταβάλλεται από κάθε κατηγορία Πελατών Φυσικού Αερίου, το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο του λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού, καθώς και οι αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση των μέτρων του σχεδίου προληπτικής δράσης, καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ.

7. Σε περίπτωση κρίσης επιπέδου έκτακτης ανάγκης κατά άρθρο 10 του Κανονισμού 994/2010, ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ υποχρεούται ως ύστατο μέτρο για τη διασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας, να αεριοποιήσει ποσότητες Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Χρήστη ή Χρηστών, οι οποίες έχουν προσωρινώς αποθηκευθεί στη νήσο Ρεβυθούσα και οι οποίες είναι αναγκαίες αποκλειστικώς για την εξυπηρέτηση Προστατευόμενων Καταναλωτών. Οι Χρήστες αποζημιώνονται από τους Προμηθευτές των Προστατευόμενων Καταναλωτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.»

14. Στο άρθρο 48 του ν. 4001/2011, μετά την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:

«1α. Οι Προμηθευτές Φυσικού Αερίου που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 81 του νόμου υποχρεούνται να καλύπτουν τον Κανόνα Εφοδιασμού του άρθρου 8 του Κανονισμού 994/2010, για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής Φυσικού Αερίου στους Προστατευόμενους Καταναλωτές που εξυπηρετούν είτε άμεσα είτε έμμεσα. Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανόνα Εφοδιασμού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»

15.  Το στοιχείο ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«ιε) κάθε θέμα σχετικό με την αντιμετώπιση κρίσεων στο ΕΣΦΑ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 73, οι προϋποθέσεις επίκλησης ανωτέρας βίας Χρηστών και Διαχειριστή, οι προϋποθέσεις ανάκτησης του κόστους διαχείρισης ζήτησης από τους Προμηθευτές και ιδίως η προϋπόθεση απόδειξης μη συνδρομής πταίσματος του εκάστοτε Προμηθευτή, και οι βασικοί όροι των συμβάσεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 73.»

16. Η παρ. 3 του άρθρου 81 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Σε περίπτωση εξόδου από την αγορά Προμηθευτή λόγω υπαιτιότητάς του, ο οποίος εξυπηρετούσε Πελάτες που δεν είναι Μεγάλοι Πελάτες, οι Κάτοχοι Άδειας Προμήθειας, οι οποίοι δεν τροφοδοτούν μόνο Μεγάλους Πελάτες, οφείλουν, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ να παρέχουν αδιάλειπτα Φυσικό Αέριο στους Πελάτες που δεν είναι Μεγάλοι Πελάτες του πρότινος Προμηθευτή. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, ο κάτοχος της Άδειας Προμήθειας αποζημιώνεται πλήρως, όπως προβλέπεται στην άδειά του.»

17. Το άρθρο 183 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται στο σύνολό του ως εξής:

«Άρθρο 183

Παράταση λειτουργίας λατομείων αδρανών υλικών και λατομείων μαρμάρων

1. Ορίζεται η 31.12.2015, ως χρόνος λήξης της τελευταίας «παράτασης της άδειας εκμετάλλευσης» ή της μίσθωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.1428/1984 (Α΄43), όπως ισχύει, των λατομείων αδρανών υλικών που λειτουργούν είτε εντός λατομικών περιοχών ή χώρων συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων του άρθρου 15 του ν. 1515/1985 (Α΄ 18) είτε κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2α και 2β του ν.1428/1984 (Α΄43), εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς της αντίστοιχης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και της έγκρισης επέμβασης της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 998/1979, αν πρόκειται για δάσος ή δασική έκταση, ή σε περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς αυτών, έχει κατατεθεί εμπροθέσμως αίτημα για την ανανέωση της ισχύος αυτών.

Για την κατά το προηγούμενο εδάφιο παράταση της λειτουργίας:

Α) Εφαρμόζονται οι πλέον πρόσφατα εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι και εγκρίσεις του λατομείου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του ν. 2115/1993 (Α΄ 15). Σε περίπτωση λήξης της ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή της έγκρισης επέμβασης στο δάσος ή τη δασική έκταση μετά τη χορήγηση της προβλεπόμενης από το παρόν άρθρο παρατάσεως, επιτρέπεται η συνέχιση λειτουργίας τους εφόσον πριν τη λήξη τους έχει κατατεθεί αίτηση ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι τη λήψη των νέων εγκρίσεων δεν θα πρέπει να μεταβάλλεται η έκταση για την οποία έχουν χορηγηθεί οι περιβαλλοντικοί όροι και να τροποποιείται η διαδικασία εκμετάλλευσης.

Β) Απαιτείται η ανανέωση των κατά περίπτωση προβλεπόμενων εγγυητικών επιστολών.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα λατομεία αδρανών υλικών που λειτουργούσαν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2α του ν. 1428/1984 και δεν έτυχαν της τελευταίας παράτασης της άδειας εκμετάλλευσης, επειδή στον οικείο νομό, επαρχία ή νήσο είχαν καθορισθεί λατομικές περιοχές, οι οποίες σήμερα δεν υφίστανται λόγω ακύρωσης της απόφασης καθορισμού τους.

Για τη χορήγηση της ανωτέρω παράτασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου για δημόσια λατομεία, ή του αιρετού Περιφερειάρχη για τα μη δημόσια λατομεία, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, συνοδευομένης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη της συνδρομής των υπό α΄και β΄στοιχείων. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, άλλως από τη λήξη κατά περίπτωση της προηγούμενης παράτασης της άδειας εκμετάλλευσης ή της μίσθωσης.

2. Ομοίως ορίζεται η 31.12.2015 ως χρόνος λήξης της τελευταίας παράτασης της άδειας εκμετάλλευσης των λατομείων μαρμάρων και των λατομείων σχιστολιθικών πλακών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2702/1999 (Α΄ 70), καθώς και των αντίστοιχων μισθώσεων, εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς της αντίστοιχης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και της έγκρισης επέμβασης της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 998/1979, αν πρόκειται για δάσος ή δασική έκταση, ή σε περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς αυτών, έχει κατατεθεί εμπροθέσμως αίτημα για την ανανέωση της ισχύος αυτών και με ανάλογη εφαρμογή των προϋποθέσεων των εδαφίων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος.

Στην περίπτωση αυτή η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον αρμόδιο Επιθεωρητή Μεταλλείων.

3. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος των λατομείων τα οποία λειτούργησαν ή λειτουργούν εντός λατομικών περιοχών ή με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2α και 2β του ν. 1428/1984 (Α΄ 43) όπως ισχύουν και διέκοψαν ή διακόπτουν τη λειτουργία τους χωρίς υπαιτιότητα του έχοντος την εκμετάλλευσή τους, γίνεται σύμφωνα με ειδική μελέτη, οι προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα της οποίας ορίζονται δια της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. Δ10/Φ68/οικ. 4437/1.3.2001 (Β΄ 244).

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα λατομεία μαρμαρό-σκονης – μαρμαροψηφίδας, των οποίων η άδεια εκμετάλλευσης εξεδόθη πριν το 2000 με τις διατάξεις του ν. 669/1977 (Α΄ 241), σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η παράταση της άδειας εκμετάλλευσης ή της σύμβασης μίσθωσης με τις διατάξεις της παραγράφου 2β του άρθρου 8 του ν. 2115/1993 (Α΄ 15). Οι εκμεταλλευτές των εν λόγω λατομείων οφείλουν να αποκαταστήσουν το περιβάλλον των λατομικών τους χώρων, σύμφωνα με την ως άνω ειδική μελέτη.

4.  Για τα λατομεία των παραγράφων 1, 2 και 3 καταβάλλεται από τους έχοντες την εκμετάλλευσή τους «πράσινο τέλος» ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας των πωλούμενων προϊόντων, το οποίο κατατίθεται σε ειδικό προς τούτο τραπεζικό λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου. Τα ποσά του λογαριασμού αυτού διατίθενται αποκλειστικά για περιβαλλοντικές δράσεις στην περιοχή του οικείου Δημοτικού Διαμερίσματος στην οποία ασκείται η σχετική λατομική δραστηριότητα.

5. Στις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων δεν υπάγονται τα λατομεία τα οποία έχουν σε ισχύ άδεια εκμετάλλευσης ή μίσθωση , η τελευταία παράταση της οποίας λήγει μετά τις 31.12.2015.