.

Άρθρο 20
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1. α) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι λέξεις «βάσει της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ι.1 του παρόντος,» αντικαθίστανται με τις λέξεις «βάσει της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ι.5 του παρόντος,».

β) Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι λέξεις «στην παράγραφο 3 και μειώνεται βάσει των διατάξεων της ίδιας παραγράφου.» αντικαθίστανται με τις λέξεις «στην περίπτωση 3 και μειώνεται βάσει των διατάξεων της ίδιας περίπτωσης της παρούσης υποπαραγράφου.».

γ) Στην υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 οι λέξεις «με την υποβολή της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης 3 της παραγράφου Ι.1.» αντικαθίστανται με τις λέξεις «με την υποβολή της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.1.».

δ) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 οι λέξεις «Το ετήσιο τέλος της πρώτης παραγράφου οφείλεται ολόκληρο και για το ημερολογιακό έτος,» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Το ετήσιο τέλος της περίπτωσης 1 της παρούσης υποπαραγράφου οφείλεται ολόκληρο και για το ημερολογιακό έτος,».

ε) Στην περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι λέξεις «Η αναστολή σύναψης συμβάσεων των δύο προηγούμενων παραγράφων» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Η αναστολή σύναψης συμβάσεων των δύο προηγούμενων περιπτώσεων».

στ) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ι.5 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι λέξεις «των περιπτώσεων 3 και 4 του παρόντος.» αντικαθίστανται με τις λέξεις «των περιπτώσεων 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1 του παρόντος.».

ζ) Στο τέλος της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Ι.5 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι λέξεις «όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της με το ν. 3094/2012» αντικαθίστανται με τις λέξεις «όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της με την υποπαράγραφο 2 της παραγράφου Ι.2 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012».

η) Στην αρχή της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Ι.5 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι λέξεις «Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Ι.2» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της υποπαραγράφου 3 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι΄».

2. Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/ 2013 (Α΄ 107), η εγγυητική επιστολή συνυποβάλλεται στον διαχειριστή με την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

3. Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος άνω του ενός (1) MWp, για τους οποίους έχει συναφθεί σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και σύμβαση σύνδεσης από 1.7.2011 έως την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012, η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής αναφοράς που ίσχυε κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης πώλησης ή υποβολής της αίτησης με πλήρη φάκελο για σύναψη της σύμβασης πώλησης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει δηλώσει την ετοιμότητα του σταθμού για την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012 και πριν συμπληρωθούν δεκαοκτώ (18) ή τριάντα έξι (36) μήνες κατά περίπτωση από την υπογραφή της σύμβασης πώλησης, όπως προβλεπόταν στη διάταξη της παραγράφου 5 (α) του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 και ίσχυε πριν την αντικατάστασή της με το ν. 4093/2012.

4. Άδειες εγκατάστασης για σταθμούς του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, η ισχύς των οποίων έχει λήξει πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος και έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, και μετά την ισχύ του ν. 3851/ 2010, σχετικά αιτήματα για παράτασή τους ή για έκδοση νέας άδειας εγκατάστασης για τον ίδιο σταθμό και εκκρεμούν κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, αναβιώνουν από την ημερομηνία λήξης τους και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου. Εντός του ανωτέρω διαστήματος των δώδεκα (12) μηνών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα παράτασης βάσει των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου α.1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Η ισχύς της παράτασης του προηγούμενου εδαφίου άρχεται από την ημερομηνία παρέλευσης του ανωτέρω διαστήματος των δώδεκα (12) μηνών.

«Για σταθμούς ΑΠΕ σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη ΡΑΕ ως περιοχές με κορεσμένο δίκτυο και για σταθμούς της περίπτωσης δ1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, το χρονικό διάστημα αναβίωσης των αδειών εγκατάστασης δύναται, με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, να επεκταθεί πέραν των δώδεκα (12) μηνών και με μέγιστο όριο τους τριάντα (30) μήνες, μετά από σχετικό αίτημα των ενδιαφερομένων. Για τη χορήγηση ή μη της επέκτασης, η αδειοδοτούσα αρχή συνεκτιμά ιδίως το βαθμό ωριμότητας του επιχειρηματικού σχεδίου υλοποίησης.»

5. Στους φορείς έργων για τα οποία έχει χορηγηθεί ήδη παράταση άδειας εγκατάστασης στη βάση του προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου, η οποία είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της άδειας, προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου α.1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παράτασης της περίπτωσης α΄ του δευτέρου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/ 2006, άρχεται από την ημερομηνία παρέλευσης του ανωτέρω διαστήματος των έξι (6) μηνών.

6. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2244/1994 (Α΄ 168), που καθορίζει τους ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης, καθώς και τις αποστάσεις από τα όρια οικισμών για την εγκατάσταση των μικρών ανεμογεννητριών, εφαρμόζονται οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1, 4 και 7 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος, που δημοσιεύθηκε στις 31.5.1985 (Δ΄ 270), καθώς και ειδικές αποστάσεις από τα όρια οικισμών των διατάξεων του άρθρου 4 του ίδιου προεδρικού διατάγματος και των διατάξεων του άρθρου 7 του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος που δημοσιεύθηκε στις 3.5.1985 (Δ΄ 181). Ειδικότερα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του από 31.3.1987 προεδρικού διατάγματος (Δ΄303) για τις περιοχές της επικράτειας που το διάταγμα αυτό βρίσκει εφαρμογή.

7. Η αδειοδότηση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών, για τους οποίους έχουν χορηγηθεί προσφορές σύνδεσης μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζεται χωρίς εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος.

8. Οι διατάξεις της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Ι.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222), δεν εφαρμόζονται για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΣΗΘΥΑ που κάνουν χρήση φυσικού αερίου και διαθέτουν την παραγόμενη θερμική ενέργεια μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης πόλεων.

9. Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων της υποπαραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) ως παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ νοούνται και οι αυτοπαραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ, όπως αυτοί ορίζονται στην περίπτωση 6 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006.

10. Η ΡΑΕ, μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 και τη θέσπιση του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων κατά το άρθρο 130 του ίδιου νόμου, καθορίζει με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν.4001/2011, τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του ανταλλάγματος που οφείλεται στους δικαιούχους που παρέχουν τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που καθορίζονται με την υπ’ αριθμ. ΠΔ5/ ΗΛ/ Φ1Β/12924/13.6.2007 (Β'1040) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως ισχύει. Ειδικότερα για την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ως άνω υπουργικής απόφασης, η μεθοδολογία αφορά το αντάλλαγμα που οφείλεται από 1.1.2012.

11. Οι συμβάσεις που προβλέπονται στην περίπτωση ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 129 του ν. 4001/2011 οι οποίες αφορούν τις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με τους παραγωγούς από συμβατικές μονάδες και τους προμηθευτές στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, συνάπτονται εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κατόπιν έγκρισής τους από τη ΡΑΕ και ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2013 μέχρι τη δημοσίευση του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδε-μένων Νήσων. Για το σκοπό αυτόν, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, υποβάλλεται στη ΡΑΕ σχέδιο των συμβάσεων αυτών από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. το οποίο έχει διαμορφωθεί με τη συνδρομή των αντισυμβαλλόμενων. Το ύψος των δαπανών της δραστηριότητας της παραγωγής από συμβατικές μονάδες, βάσει των συμβάσεων αυτών, ελέγχεται από τη ΡΑΕ και αναγνωρίζεται απολογιστικά, κατά τον καθορισμό του ανταλλάγματος που οφείλεται για την παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στους καταναλωτές των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δεν υφίσταται υποχρέωση σύναψης των συμβάσεων που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια.

12. Οι διατάξεις του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, όπως αντικαθίστανται με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, ισχύουν για συμβάσεις που θα συναφθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Τα παραπάνω εδάφια προστέθηκαν στο τέλος της παραγράφου 4 σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 8ο του νόμου 4296/2014, ΦΕΚ Α'214/2.10.2014