.

Άρθρο 27

Προστίθεται τέταρτο εδάφιο, μετά το τρίτο εδάφιο της μόνης παραγράφου του άρθρου 4 του ν. 1337/1983, ως ακολούθως:

«Περαιτέρω παράταση της αναστολής αυτής είναι δυνατόν να χορηγείται, για έξι (6) μόνο μήνες, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού, κατά τα τελευταία στάδια κατάρτισης του Γ.Π.Σ., με αποκλειστικό σκοπό την ολοκλήρωσή της και την έγκρισή του.»