.

ΔΚΠ Γ 0006380 ΕΞ 2016
Ορισμός αρμοδίου οργάνου για την υποβολή των οριζομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 71 Ν.4182/2013 εξηγήσεων, για υποθέσεις αρμοδιότητας της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών και ανάκληση της υπ’ αριθ. Δ.Κ.Π. Γ 0010807 ΕΞ 15.7.2015 με το ίδιο θέμα απόφασης.
ΦΕΚ B'1165/22.4.2016

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 71 παρ. 3 και 1 παρ. 4 του Ν.4182/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β) Το Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ A'178) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

γ) Την υπ’ αριθ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ A'2144) απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη.

δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Α. Τον καθορισμό του Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών ως αρμοδίου οργάνου για την υποβολή των προβλεπομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 71 Ν. 4182/2013 εξηγήσεων από τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του ίδιου άρθρου, για υποθέσεις αρμοδιότητας της Δ/ νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Οι εν λόγω εξηγήσεις θα υποβάλλονται γραπτώς ή προφορικώς προς το Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών, δια της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την επίδοση της σχετικής κλήσης.

Β. Την ανάκληση της υπ’ αριθ. Δ.Κ.Π. Γ 0010807 ΕΞ 15.7.2015 όμοιας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ