.

Υ.Α. 44347/22.4.2016
Παράταση προθεσμίας διεξαγωγής των εκλογών των Επιμελητηρίων του Ν. 2081/1992 όπως ισχύει.

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1712/1987 … και άλλες διατάξεις» (Α'154), όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 48 του Ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες διατάξεις» (Α'143), όπως ισχύει.
3. Του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45), όπως ισχύει.
4. Του άρθρου 5 του Ν. 4369/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α'131), όπως ισχύει.
5. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α'98).
6. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α'185), όπως ισχύει.
7. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση ... και μετονομασία Υπουργείων» (Α'114), όπως ισχύει.
8. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'116), όπως ισχύει.
9. Το έγγραφο του Γραφείου Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή υπ’ αριθμ. πρωτ. 296/4.4.2016.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε την προθεσμία των εκλογών για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου.

Κατά τ’ άλλα, ισχύουν οι λοιπές διατάξεις του Ν. 2081/1992 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 48 του Ν. 4342/2015, όπως ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Απριλίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ