.

ΑΡΘΡΟ 3
Άδεια

Οι αρμόδιες αρχές συμβαλλομένου μέρους, μόλις λάβουν από αερομεταφορέα του άλλου συμβαλλομένου μέρους αίτηση άδειας εκμετάλλευσης, χορηγούν τις ενδεδειγμένες άδειες με ελάχιστη διαδικαστική καθυστέρηση, με την προϋπόθεση ότι:

α) για αερομεταφορέα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας:

ο αερομεταφορέας έχει τον κύριο τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας του στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και είναι κάτοχος έγκυρης άδειας εκμετάλλευσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και

- τον πραγματικό ρυθμιστικό έλεγχο του αερομεταφορέα ασκεί και διατηρεί η Δημοκρατία της Μολδαβίας και

- ο αερομεταφορέας ανήκει, απευθείας ή με κατά πλειοψηφία συμμετοχή, και ελέγχεται πραγματικά από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας ή/και υπηκόους της, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά με βάση το άρθρο 6 (Επενδύσεις) της παρούσας συμφωνίας·

β) για αερομεταφορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- ο αερομεταφορέας έχει τον κύριο τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας του στο έδαφος κράτους μέλους δυνάμει των συνθηκών της ΕΕ, και είναι κάτοχος έγκυρης άδειας εκμετάλλευσης και

- ο ουσιαστικός ρυθμιστικός έλεγχος του αερομεταφορέα ασκείται και διατηρείται από το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την έκδοση του πιστοποιητικού αερομεταφορέα και η αρμόδια αεροναυτική αρχή είναι σαφώς προσδιορισμένη και

- ο αερομεταφορέας ανήκει, απευθείας ή με κατά πλειοψηφία συμμετοχή, και ελέγχεται ουσιαστικά, από κράτη μέλη ή/και υπηκόους των κρατών μελών, ή από άλλες χώρες αναφερόμενες στο παράρτημα IV ή/και υπηκόους τους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά με βάση το άρθρο 6 (Επενδύσεις) της παρούσας συμφωνίας·

γ) ο αερομεταφορέας πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που εφαρμόζει η αρμόδια αρχή και

δ) τηρούνται και επιβάλλονται οι διατάξεις που καθορίζονται στο άρθρο 14 (ασφάλεια πτήσεων) και στο άρθρο 15 (ασφάλεια από έκνομες ενέργειες) της παρούσας συμφωνίας.