.

ΑΡΘΡΟ 9
Εμπορικές ευκαιρίες

Επιχειρηματική δράση

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι εμπόδια στην άσκηση επιχειρηματικής δράσης από φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να. διακυβεύσουν τα οφέλη που αναμένονται από την παρούσα συμφωνία. Για τον λόγο αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να εφαρμόζουν με αποτελεσματικό και αμοιβαίο τρόπο διαδικασία άρσης εμποδίων στην άσκηση επιχειρηματικής δράσης από αερομεταφορείς αμφότερων των συμβαλλομένων μερών, στις περιπτώσεις στις οποίες αυτά τα εμπόδια μπορούν να παρακωλύσουν εμπορικές δραστηριότητες, να προκαλέσουν στρεβλώσεις ανταγωνισμού ή να εμποδίσουν τη δημιουργία ισότιμων όρων δράσης.

2. Η μεικτή επιτροπή που συστήνεται με βάση το άρθρο 22 (μεικτή επιτροπή) της παρούσας συμφωνίας διαμορφώνει διαδικασία συνεργασίας για την άσκηση επιχειρηματικής δράσης και τις εμπορικές ευκαιρίες παρακολουθεί την πρόοδο σχετικά με την αποτελεσματική αντιμετώπιση εμποδίων για την άσκηση επιχειρηματικής δράσης από εμπορικούς φορείς εκμετάλλευσης και προβαίνει σε τακτική ανασκόπηση των εξελίξεων, συμπεριλαμβανόμενων, εφόσον χρειασθεί, των εξελίξεων που αφορούν νομοθετικές και κανονιστικές μεταβολές. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 (μεικτή επιτροπή) της παρούσας συμφωνίας, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει σύγκληση της μεικτής επιτροπής για να συζητηθεί οποιοδήποτε θέμα σχετιζόμενο με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Εκπρόσωποι αερομεταφορέων

3. Οι αερομεταφορείς κάθε συμβαλλομένου μέρους δικαιούνται να εγκαταστήσουν γραφεία στην επικράτεια του άλλου συμβαλλομένου μέρους για την προώθηση και την πώληση αεροπορικών μεταφορών και συναφών δραστηριοτήτων, όπως επίσης δικαιούνται να πωλούν και να εκδίδουν οποιοδήποτε εισιτήριο ή/και αεροπορική φορτωτική, είτε πρόκειται για δικά τους εισιτήρια ή/και αεροπορικές φορτωτικές είτε άλλου αερομεταφορέα.

4. Οι αερομεταφορείς κάθε συμβαλλομένου μέρους δικαιούνται, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του άλλου συμβαλλομένου μέρους που αφορούν την είσοδο, την παραμονή και την απασχόληση, να φέρουν καινά διατηρούν στην επικράτεια του άλλου συμβαλλομένου μέρους διοικητικό προσωπικό, προσωπικό πωλήσεων, τεχνικό προσωπικό, επιχειρησιακό προσωπικό και άλλου είδους ειδικευμένο προσωπικό, το οποίο απαιτείται για την παροχή αεροπορικών μεταφορών. Αυτές οι απαιτήσεις για το προσωπικό είναι δυνατόν,

κατ' επιλογή των αερομεταφορέων, να πληρούνται με δικό τους προσωπικό, είτε με τη χρήση υπηρεσιών οποιασδήποτε άλλης οργάνωσης, εταιρείας ή αεροπορικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στο έδαφος του άλλου συμβαλλομένου μέρους και έχει αδειοδοτηθεί να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες στο έδαφος αυτού του συμβαλλομένου μέρους. Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη διευκολύνουν και επισπεύδουν τη χορήγηση αδειών απασχόλησης, εφόσον απαιτείται, για προσωπικό απασχολούμενο στα γραφεία σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, περιλαμβανόμενου του προσωπικού που εκτελεί προσωρινά καθήκοντα χωρίς υπέρβαση των ενενήντα (90) ημερών, με την επιφύλαξη των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που ισχύουν.

Επίγεια εξυπηρέτηση

5. α) Με την επιφύλαξη του κατωτέρω στοιχείου β), κάθε αερομεταφορέας έχει το δικαίωμα, όσον αφορά την επίγεια εξυπηρέτηση στην επικράτεια του άλλου συμβαλλομένου μέρους:

i) να εκτελεί ίδια επίγεια εξυπηρέτηση («αυτοεξυπηρέτηση») ή, κατά την προαίρεση του,

ii) να επιλέξει μεταξύ των ανταγωνιστριών εταιρειών που παρέχουν εν μέρει ή εξ ολοκλήρου επίγεια εξυπηρέτηση, εφόσον οι εν λόγω εταιρείες έχουν πρόσβαση στην αγορά σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις κάθε συμβαλλομένου μέρους και εφόσον οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται στην αγορά.

β) Για τις ακόλουθες κατηγορίες επίγειας εξυπηρέτησης, ήτοι διακίνηση αποσκευών, υπηρεσίες στο διάδρομο, εφοδιασμός σε καύσιμα και λιπαντικά, διακίνηση φορτίου και ταχυδρομείου, όσον αφορά την υλική διακίνηση φορτίου και ταχυδρομείου μεταξύ αεροσταθμού και αεροσκάφους, τα δικαιώματα που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημεία ΐ) και ii) είναι δυνατόν να υπόκεινται σε περιορισμούς σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς που εφαρμόζονται στην επικράτεια του άλλου συμβαλλομένου μέρους. Εφόσον λόγω των περιορισμών αυτών αποκλείεται η αυτοεξυπηρέτηση και δεν υφίσταται πραγματικός ανταγωνισμός μεταξύ εταιρειών επίγειας εξυπηρέτησης, όλες οι υπηρεσίες αυτές διατίθενται ισότιμα και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους αερομεταφορείς.

Επίγεια εξυπηρέτηση για τρίτα μέρη

6. Κάθε εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης, είτε είναι είτε δεν είναι αεροπορική εταιρεία, έχει το δικαίωμα όσον αφορά την επίγεια εξυπηρέτηση στο έδαφος του άλλου συμβαλλομένου μέρους να παρέχει επίγεια εξυπηρέτηση σε αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο αερολιμένα, εφόσον έχει σχετική άδεια και τηρεί τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Πωλήσεις, τοπικά έξοδα και μεταφορά κεφαλαίων

7. Κάθε αερομεταφορέας συμβαλλομένου μέρους δύναται να προβαίνει στην πώληση αερομεταφορών και σχετικών υπηρεσιών στην επικράτεια του άλλου συμβαλλομένου μέρους απευθείας ή/και κατά την κρίση του, μέσω των πρακτόρων του, άλλων μεσαζόντων που έχει ορίσει ο αερομεταφορέας, άλλου αερομεταφορέα ή του διαδικτύου. Κάθε αερομεταφορέας έχει το δικαίωμα να πωλεί τέτοιου είδους μεταφορές και κάθε πρόσωπο είναι ελεύθερο να αγοράζει τις μεταφορές αυτές στο νόμισμα της συγκεκριμένης επικράτειας ή σε ελευθέρως μετατρέψιμα νομίσματα σύμφωνα με την τοπική νομισματική νομοθεσία.

8. Κάθε αερομεταφορέας έχει το δικαίωμα να μετατρέπει και να εμβάζει σε ελευθέρως μετατρέψιμα νομίσματα από την επικράτεια του άλλου συμβαλλομένου μέρους στη χώρα του και, εξαιρέσει της περίπτωσης που αυτό αντιβαίνει σε νόμο ή κανονισμό γενικής εφαρμογής, στη χώρα ή τις χώρες της επιλογής του, κατόπιν αιτήσεως του, τα έσοδα που δημιουργήθηκαν επί τόπου. Η μετατροπή και η εξαγωγή εγκρίνονται αμέσως χωρίς περιορισμούς ή φορολόγηση, στη συναλλαγματική ισοτιμία που εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές και εμβάσματα την ημερομηνία κατά την οποία ο μεταφορέας υποβάλλει την αρχική αίτηση εξαγωγής.

9. Οι αερομεταφορείς κάθε συμβαλλομένου μέρους δύνανται να πληρώνουν τα τοπικά τους έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς καυσίμων, στην επικράτεια του άλλου συμβαλλομένου μέρους στο τοπικό νόμισμα. Οι αερομεταφορείς κάθε συμβαλλομένου μέρους έχουν την ευχέρεια να πληρώνουν τα εν λόγω έξοδα στην επικράτεια του άλλου συμβαλλομένου μέρους σε ελευθέρως μετατρέψιμα νομίσματα σύμφωνα με την τοπική νομισματική νομοθεσία.

Ρυθμίσεις συνεργασίας

10. Κάθε αερομεταφορέας συμβαλλομένου μέρους, κατά την εκτέλεση ή παροχή υπηρεσιών με βάση την παρούσα συμφωνία, δύναται να συνάπτει συμφωνίες εμπορικής συνεργασίας, όπως συμφωνίες για τη δέσμευση χώρου ή την κοινή εκμετάλλευση πτήσεων, με:

α) οποιονδήποτε αερομεταφορέα ή αερομεταφορείς των συμβαλλομένων μερών, και

β) οποιονδήποτε αερομεταφορέα ή αερομεταφορείς τρίτης χώρας, και

γ) οποιαδήποτε εταιρεία επίγειων (χερσαίων ή θαλάσσιων) μεταφορών, υπό τον όρο ότι:

i) ο πραγματικός αερομεταφορέας είναι κάτοχος των αντίστοιχων δικαιωμάτων μεταφοράς,

ii) ο αερομεταφορέας εμπορίας είναι κάτοχος αντίστοιχης άδειας εκμετάλλευσης και

iii) οι ρυθμίσεις πληρούν τις συνήθως εφαρμοζόμενες απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια πτήσεων και τον ανταγωνισμό. Σε ό,τι αφορά την πώληση επιβατικής αεροπορικής μεταφοράς στην οποία ενέχεται πτήση με κοινό κωδικό, ο αγοραστής του εισιτηρίου ενημερώνεται στο σημείο πώλησης, ή πάντως πριν την επιβίβαση του, ποιος είναι ο αερομεταφορέας που θα εκτελέσει κάθε τμήμα του δρομολογίου.

11. α) Όσον αφορά τη μεταφορά επιβατών, οι πάροχοι επίγειων μεταφορών δεν υπόκεινται: στις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που διέπουν τις αεροπορικές μεταφορές στη βάση και μόνον ότι η συγκεκριμένη επίγεια μεταφορά εκτελείται από αερομεταφορέα υπό τη δική του επωνυμία. Οι πάροχοι επίγειων μεταφορών έχουν την ευχέρεια να αποφασίζουν σχετικά με τη σύναψη ρυθμίσεων συνεργασίας. Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με κάθε συγκεκριμένη συμφωνία, οι πάροχοι επίγειων μεταφορών δύνανται να εξετάζουν, μεταξύ άλλων, τα συμφέροντα των καταναλωτών καθώς και περιορισμούς τεχνικούς, οικονομικούς, χώρου και χωρητικότητας.

β) Επιπλέον, και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της παρούσας συμφωνίας, οι αερομεταφορείς και οι μεσάζουσες εταιρείες μεταφοράς φορτίου των συμβαλλομένων μερών επιτρέπεται να χρησιμοποιούν, χωρίς περιορισμούς, για τη διεθνή αεροπορική μεταφορά οποιαδήποτε επίγεια μεταφορά φορτίου από ή προς οποιοδήποτε σημείο στις επικράτειες της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς από και προς όλους τους αερολιμένες που διαθέτουν τελωνεία, και συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του δικαιώματος μεταφοράς φορτίου αποθηκευμένου σε τελωνείο με βάση τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Το φορτίο αυτό, είτε μεταφέρεται επιγείως είτε αεροπορικώς, εισάγεται στις τελωνειακές εγκαταστάσεις του αερολιμένα και υποβάλλεται σε τελωνειακές διατυπώσεις. Οι αερομεταφορείς δύνανται να επιλέξουν να πραγματοποιούν οι ίδιοι την επίγεια μεταφορά ή να την εκτελούν μέσω ρυθμίσεων με άλλους μεταφορείς επίγειων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των επίγειων μεταφορών που εκτελούν άλλοι αερομεταφορείς και μεσάζοντες πάροχοι εμπορευματικών αεροπορικών μεταφορών. Η συγκεκριμένη διατροπική μεταφορά φορτίου επιτρέπεται να προσφέρεται με ενιαίο κόμιστρο που καλύπτει το συνδυασμό αεροπορικής και επίγειας μεταφοράς, με την προϋπόθεση ότι οι αποστολείς δεν παραπλανώνται ως προς τα δεδομένα της μεταφοράς.

Χρηματοδοτική μίσθωση

12. Οι αερομεταφορείς κάθε συμβαλλομένου μέρους δικαιούνται να παρέχουν τα συμφωνημένα δρομολόγια με τη χρήση μισθωμένου αεροσκάφους και πληρώματος οποιουδήποτε αερομεταφορέα, ακόμη και τρίτης χώρας, με την προϋπόθεση ότι όλοι οι μετέχοντες στις συμφωνίες αυτές πληρούν τους όρους που προβλέπονται με βάση τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που συνήθως εφαρμόζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τέτοιες συμφωνίες.

α) Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν απαιτεί από τους αερομεταφορείς που εκμισθώνουν τον εξοπλισμό τους να είναι κάτοχοι δικαιωμάτων μεταφοράς με βάση την παρούσα συμφωνία.

β) Η μίσθωση με το πλήρωμα (πλήρης μίσθωση) από αερομεταφορέα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας αεροσκάφους που ανήκει σε αερομεταφορέα τρίτης χώρας, ή, η πλήρης μίσθωση από αερομεταφορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αεροσκάφους που ανήκει σε αεροπορική εταιρεία τρίτης χώρας άλλης από αυτές που αναφέρονται στο παράρτημα IV της παρούσας συμφωνίας, για την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία, παραμένει εξαιρετική ή ικανοποιεί προσωρινές ανάγκες. Η πλήρης μίσθωση υπόκειται σε εκ των προτέρων έγκριση των αρχών αδειοδότησης του αερομεταφορέα που προβαίνει σε μίσθωση και των αρμοδίων αρχών του άλλου συμβαλλομένου μέρους.

Δικαιόχρηση/Χρήση σήματος

13. Οι αερομεταφορείς κάθε συμβαλλομένου μέρους δικαιούνται να συνάπτουν συμφωνίες δικαιόχρησης ή χρήσης σήματος με επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εταιρειών, οποιουδήποτε συμβαλλομένου μέρους ή τρίτης χώρας, με την προϋπόθεση ότι οι αερομεταφορείς έχουν την ανάλογη εξουσιοδότηση και πληρούν τους όρους που προβλέπονται από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που εφαρμόζουν συνήθως τα συμβαλλόμενα μέρη για τέτοιες συμφωνίες, ιδίως εκείνες που αφορούν τη δημοσιοποίηση της ταυτότητας του αερομεταφορέα που εκτελεί το δρομολόγιο.