.

ΑΡΘΡΟ 10
Τελωνειακοί δασμοί και φορολογία

1. Κατά την άφιξη τους στην επικράτεια συμβαλλομένου μέρους, τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται στις διεθνείς αερομεταφορές από αερομεταφορείς του άλλου συμβαλλομένου μέρους, ο συνήθης εξοπλισμός τους, τα καύσιμα, τα λιπαντικά, τα αναλώσιμα τεχνικά εφόδια, ο εξοπλισμός εδάφους, τα ανταλλακτικά (συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων),, οι προμήθειες τους (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, τα τρόφιμα, τα αφεψήματα και τα οινοπνευματώδη ποτά, ο καπνός και άλλα προϊόντα προς πώληση στους επιβάτες ή προς χρήση από αυτούς σε περιορισμένες ποσότητες κατά τη διάρκεια της πτήσης) και άλλα είδη τα οποία διατίθενται ή χρησιμοποιούνται μόνον κατά τη λειτουργία ή τη συντήρηση αεροσκαφών διεθνών αεροπορικών μεταφορών, απαλλάσσονται, στη βάση της αμοιβαιότητας και σύμφωνα με τη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία, όλων των περιορισμών εισαγωγής, των φόρων περιουσίας και των έκτακτων φόρων κεφαλαίου, των δασμών, των ειδικών φόρων κατανάλωσης και παρεμφερών τελών και επιβαρύνσεων που α) επιβάλλονται από τις εθνικές ή τοπικές αρχές ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, και β) δεν βασίζονται στο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, με την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω εξοπλισμός και εφόδια παραμένουν εντός των αεροσκαφών.

2. Απαλλάσσονται επίσης, στη βάση της αμοιβαιότητας, σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία, φόρων, εισφορών, δασμών, τελών και επιβαρύνσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εξαιρουμένων των επιβαρύνσεων που συνδέονται με το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας:

α) τα εφόδια αεροσκαφών που εισάγονται ή παρέχονται στην επικράτεια συμβαλλομένου μέρους και τοποθετούνται εντός του αεροσκάφους, σε περιορισμένες ποσότητες, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν μετά την αναχώρηση αεροσκάφους αερομεταφορέα του άλλου συμβαλλομένου μέρους, το οποίο χρησιμοποιείται σε διεθνείς αερομεταφορές, ακόμη και όταν τα εν λόγω εφόδια πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε τμήμα της πτήσης υπεράνω της επικράτειας του συμβαλλομένου μέρους στο οποίο τοποθετήθηκαν εντός του αεροσκάφους·

β) ο εξοπλισμός εδάφους και τα ανταλλακτικά (συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων) που εισάγονται στην επικράτεια συμβαλλομένου μέρους για την εξυπηρέτηση, τη συντήρηση ή την επισκευή αεροσκάφους αερομεταφορέα του άλλου συμβαλλομένου μέρους, το οποίο χρησιμοποιείται σε διεθνείς αερομεταφορές·

γ) τα καύσιμα, τα λιπαντικά και τα αναλώσιμα τεχνικά εφόδια που εισάγονται ή παρέχονται στην επικράτεια συμβαλλομένου μέρους με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε αεροσκάφος αερομεταφορέα του άλλου συμβαλλομένου μέρους, το οποίο χρησιμοποιείται σε διεθνείς αερομεταφορές, ακόμη και όταν οι εν λόγω προμήθειες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε τμήμα της πτήσης υπεράνω της επικράτειας του συμβαλλομένου μέρους στο οποίο τοποθετήθηκαν εντός του αεροσκάφους-

δ) το έντυπο υλικό που προβλέπεται από την τελωνειακή νομοθεσία κάθε συμβαλλομένου μέρους, το οποίο εισάγεται ή παρέχεται στην επικράτεια συμβαλλομένου μέρους και φορτώνεται στο αεροσκάφος προκειμένου να χρησιμοποιηθεί μετά την αναχώρηση αεροσκάφους αερομεταφορέα του άλλου συμβαλλομένου μέρους, το οποίο χρησιμοποιείται σε διεθνείς αερομεταφορές, ακόμη και όταν το εν λόγω έντυπο υλικό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε τμήμα της πτήσης υπεράνω της επικράτειας του συμβαλλομένου μέρους στο οποίο φορτώθηκε στο αεροσκάφος και

ε) ο εξοπλισμός ασφάλειας πτήσης και ασφάλειας από έκνομες ενέργειες που χρησιμοποιείται σε αερολιμένες ή τερματικούς σταθμούς φορτίου.

3. Κατά παρέκκλιση τυχόν αντίθετης διάταξης, καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζει συμβαλλόμενο μέρος να επιβάλλει φόρους, εισφορές, δασμούς, τέλη ή επιβαρύνσεις στα καύσιμα που παρέχονται στην επικράτεια του χωρίς διακριτική μεταχείριση για την τροφοδοσία αεροσκάφους αερομεταφορέα που εκτελεί πτήσεις μεταξύ δύο σημείων της επικράτειας του.

4. Ενδεχομένως, απαιτείται ο εξοπλισμός και τα εφόδια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου να τελούν υπό την επίβλεψη ή τον έλεγχο των αρμοδίων αρχών και να μην μεταφέρονται χωρίς την καταβολή των σχετικών δασμών και φόρων.

5. Οι απαλλαγές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο ισχύουν επίσης σε περίπτωση που οι αερομεταφορείς συμβαλλομένου μέρους έχουν συμβληθεί με άλλον αερομεταφορέα, ο οποίος τυγχάνει επίσης των απαλλαγών αυτών από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, για το δανεισμό ή τη μεταφορά στην επικράτεια του άλλου συμβαλλομένου μέρους των ειδών που προσδιορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

6. Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζει οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος να επιβάλλει φόρους, εισφορές, δασμούς, τέλη ή επιβαρύνσεις στα είδη που πωλούνται στους επιβάτες όχι όμως για την κατανάλωση τους εντός του αεροσκάφους, σε τμήμα του αεροπορικού δρομολογίου μεταξύ δύο σημείων εντός της επικράτειας του στα οποία επιτρέπεται η επιβίβαση και η αποβίβαση.

7. Σε απευθείας διαμετακόμιση μέσω του εδάφους συμβαλλομένου μέρους, αποσκευές και φορτίο απαλλάσσονται φόρων, δασμών, τελών και άλλων παρεμφερών επιβαρύνσεων που δεν βασίζονται στο κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας.

8. Ο συνήθης αερομεταφερόμενος εξοπλισμός, καθώς και το υλικό και οι προμήθειες που συνήθως παραμένουν εντός του αεροσκάφους αερομεταφορέα οποιουδήποτε συμβαλλομένου μέρους, επιτρέπεται να εκφορτώνονται στην επικράτεια του άλλου συμβαλλομένου μέρους μόνο με την έγκριση των τελωνειακών αρχών της εν λόγω επικράτειας. Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατόν να τεθούν υπό την επιτήρηση των εν λόγω αρχών έως ότου επανεξαχθούν ή διατεθούν με άλλο τρόπο σύμφωνα με τις τελωνειακές ρυθμίσεις.

9. Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν θίγουν το καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), με εξαίρεση τον φόρο επί του κύκλου εργασιών κατά την εισαγωγή. Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν θίγουν τις διατάξεις οποιασδήποτε σύμβασης μεταξύ κράτους μέλους και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας που αφορούν την αποφυγή της διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου και ενδεχομένως ισχύουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.