.

ΑΡΘΡΟ 15
Ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες

1. Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων που καθορίζονται στο παράρτημα II της παρούσας συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια της αεροπορίας από έκνομες ενέργειες που καθορίζονται στο μέρος Δ του παραρτήματος III της παρούσας συμφωνίας, υπό τους όρους που καθορίζονται κατωτέρω.

2. Η Δημοκρατία της Μολδαβίας δύναται να υποβληθεί σε επιθεώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια της αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, όπως προβλέπεται στο παράρτημα III της παρούσας συμφωνίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη καθορίζουν τον αναγκαίο μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα των εν λόγω επιθεωρήσεων ασφάλειας.

3. -Καθόσον η-εγγύηση-της ασφάλειας-των αεροσκαφών-πολιτικής-αεροπορίας, των επιβατών και των πληρωμάτων τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εκτέλεση διεθνών αεροπορικών μεταφορών, τα συμβαλλόμενα μέρη επαναβεβαιώνουν τις αμοιβαίες υποχρεώσεις τους να μεριμνούν για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες και ιδίως τις υποχρεώσεις τους με βάση τη σύμβαση του Σικάγου, τη σύμβαση περί παραβάσεων και ορισμένων άλλων πράξεων που διαπράττονται επί αεροσκαφών, η οποία υπεγράφη στο Τόκιο στις 14 Σεπτεμβρίου 1963, τη σύμβαση για την καταστολή της παράνομης κατάληψης αεροσκαφών που υπογράφηκε στη Χάγη στις 16 Δεκεμβρίου 1970, τη σύμβαση για την καταστολή παρανόμων πράξεων κατά της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας που υπογράφηκε στο Μόντρεαλ στις 23 Σεπτεμβρίου 1971 και το πρωτόκολλο για την καταστολή παράνομων πράξεων βίας σε αερολιμένες που εξυπηρετούν τη διεθνή πολιτική αεροπορία που υπογράφηκε στο Μόντρεαλ στις 24 Φεβρουαρίου 1988 και τη σύμβαση για τη σήμανση πλαστικών εκρηκτικών με σκοπό τον εντοπισμό τους, που υπογράφηκε στο Μόντρεαλ την 1η Μαρτίου 1991, εφόσον αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν προσχωρήσει στις συμβάσεις αυτές, όπως και όλες τις άλλες συμβάσεις και πρωτόκολλα που σχετίζονται με την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας, των οποίων αμφότερα αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη.

4.Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν, κατόπιν αίτησης, όλη την αναγκαία αμοιβαία συνδρομή για την αποτροπή ενεργειών παράνομης κατάληψης (αεροπειρατείας) αεροσκαφών της πολιτικής αεροπορίας και άλλων παράνομων ενεργειών κατά της ασφάλειας των εν λόγω αεροσκαφών, των επιβατών και των πληρωμάτων τους και των αερολιμένων και των αεροναυτιλιακών εγκαταστάσεων, καθώς και για την αποτροπή τυχόν άλλης απειλής κατά της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας.

5. Στις αμοιβαίες σχέσεις τους, τα συμβαλλόμενα μέρη ενεργούν σύμφωνα με τα πρότυπα ασφάλειας της αεροπορίας από έκνομες ενέργειες και, εφόσον εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις, ανάλογες συνιστώμενες πρακτικές που έχουν καθιερωθεί από τη Διεθνή. Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) και έχουν προσαρτηθεί ως Παραρτήματα στη σύμβαση του Σικάγου, εφόσον οι εν λόγω διατάξεις ασφαλείας εφαρμόζονται στα συμβαλλόμενα μέρη. Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη απαιτούν από τους φορείς εκμετάλλευσης των αεροσκαφών του νηολογίου τους, από τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που έχουν τον κύριο τόπο των δραστηριοτήτων τους ή τη μόνιμη έδρα τους στην επικράτεια τους, καθώς και από τους φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων που ευρίσκονται στην επικράτεια τους,-να ενεργούν σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις αεροπορικής ασφάλειας.

6. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται στην επικράτεια του αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, στα οποία συμπεριλαμβάνονται, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, ο έλεγχος ασφάλειας επιβατών και των χειραποσκευών τους, ο έλεγχος ασφάλειας παραδιδόμενων αποσκευών και οι έλεγχοι ασφαλείας φορτίου και ταχυδρομείου πριν την επιβίβαση ή τη φόρτωση στο αεροσκάφος, οι έλεγχοι των προμηθειών πτήσης και των προμηθειών αερολιμένα και ο έλεγχος πρόσβασης στον ελεγχόμενο χώρο αερολιμένα και στην αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας. Τα εν λόγω μέτρα προσαρμόζονται για την αντιμετώπιση αύξησης των απειλών. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί ότι ενδέχεται να απαιτηθεί από τους αερομεταφορείς του να τηρούν τις διατάξεις ασφαλείας από έκνομες ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, τις . οποίες απαιτεί το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για την είσοδο, την έξοδο και την παραμονή στην . επικράτεια αυτού του άλλου συμβαλλόμενου μέρους.

7. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ανταποκρίνεται θετικά σε κάθε αίτημα του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για τη λήψη ειδικών μέτρων ασφάλειας προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης απειλής. Εξαιρέσει της περίπτωσης έκτακτης ανάγκης, κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενημερώνει εκ των προτέρων το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για όλα τα ειδικά μέτρα ασφάλειας που προτίθεται να λάβει, τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές οικονομικές ή επιχειρησιακές επιπτώσεις στα αεροπορικά δρομολόγια που προβλέπονται με βάση την παρούσα συμφωνία. Οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος-μπορεί-να-ζητήσει συνεδρίαση της-μεικτής επιτροπής-προκειμένου-να συζητηθούν τα εν λόγω μέτρα ασφάλειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 (μεικτή επιτροπή) της παρούσας συμφωνίας.

8. Σε περίπτωση συμβάντος ή απειλής συμβάντος παράνομης κατάληψης αεροσκάφους της πολιτικής αεροπορίας ή άλλων έκνομων ενεργειών κατά της ασφάλειας του αεροσκάφους αυτού, των επιβατών και του πληρώματος του, των αερολιμένων ή των αεροναυτιλιακών διευκολύνσεων, τα συμβαλλόμενα μέρη αλληλοβοηθούνται διευκολύνοντας τις συνεννοήσεις και με άλλα κατάλληλα μέτρα με σκοπό να τερματισθεί γρήγορα και με ασφάλεια το συμβάν ή η απειλή.

9. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει όλα τα μέτρα που κρίνει εφικτά για να διασφαλίσει ότι αεροσκάφος που έχει υποστεί παράνομη κατάληψη ή άλλη έκνομη ενέργεια παραμένει επί του εδάφους στην επικράτεια του, εκτός εάν η αναχώρηση του επιβάλλεται από το υπέρτατο καθήκον προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Όποτε είναι εφικτό, τα εν λόγω μέτρα λαμβάνονται κατόπιν αμοιβαίων διαβουλεύσεων.

10. Όταν συμβαλλόμενο μέρος έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το άλλο συμβαλλόμενο μέρος αποκλίνει από τις διατάξεις ασφάλειας από έκνομες ενέργειες του παρόντος άρθρου, δύναται να ζητήσει άμεσες διαβουλεύσεις με το άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

11. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 (Απόρριψη, ανάκληση, αναστολή ή περιορισμός των αδειών εκμετάλλευσης ή των αδειών τεχνικής φύσεως) της παρούσας συμφωνίας, η μη επίτευξη ικανοποιητικής συμφωνίας εντός δέκα-πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος συνιστά λόγο για παρακράτηση, ανάκληση, περιορισμό ή επιβολή όρων στην άδεια εκμετάλλευσης ενός ή περισσοτέρων αερομεταφορέων του συγκεκριμένου συμβαλλομένου μέρους.

12. Σε περιπτώσεις άμεσης και έκτακτης απειλής, συμβαλλόμενο μέρος δύναται να λάβει προσωρινά μέτρα πριν την εκπνοή της προθεσμίας των δέκα πέντε (15) ημερών.

13. Τυχόν μέτρα, τα οποία έχουν ληφθεί σύμφωνα με την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου, παύουν μόλις το άλλο συμβαλλόμενο μέρος συμμορφωθεί προς όλες τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.