.

ΑΡΘΡΟ 18
Προστασία των καταναλωτών

Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων που καθορίζονται στο παράρτημα II της παρούσας συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αεροπορικές μεταφορές που καθορίζονται στο μέρος Ζ του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας συμφωνίας.