.

ΑΡΘΡΟ 26
Τροποποιήσεις

1. Εάν συμβαλλόμενο μέρος επιθυμεί την τροποποίηση διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, κοινοποιεί στην μεικτή επιτροπή την απόφαση του.

2. Η μεικτή επιτροπή δύναται, κατόπιν πρότασης συμβαλλομένου μέρους και σύμφωνα με το παρόν άρθρο, να αποφασίσει ομόφωνα την τροποποίηση των παραρτημάτων της παρούσας-συμφωνίας.

3. Η τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας αρχίζει να ισχύει αφού ολοκληρωθούν οι σχετικές εσωτερικές διαδικασίες κάθε συμβαλλομένου μέρους.

4. Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του δικαιώματος κάθε συμβαλλομένου μέρους, υπό την προϋπόθεση τήρησης της αρχής της μη εισαγωγής διακρίσεων και των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, να θεσπίζει μονομερώς νέα νομοθεσία ή να τροποποιεί την υπάρχουσα νομοθεσία του στο πεδίο των αεροπορικών μεταφορών ή σε συνδεόμενο με αυτές πεδίο που αναφέρεται στο παράρτημα III της παρούσας συμφωνίας.

5. Όταν συμβαλλόμενο μέρος εξετάζει το ενδεχόμενο νέας νομοθεσίας ή τροποποίησης της υπάρχουσας νομοθεσίας του στο πεδίο των αεροπορικών μεταφορών ή σε συνδεόμενο με αυτές πεδίο που αναφέρεται στο παράρτημα III της παρούσας συμφωνίας, ενημερώνει σχετικά το άλλο συμβαλλόμενο μέρος το συντομότερο δυνατόν. Κατόπιν αιτήματος συμβαλλομένου μέρους, μπορεί να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή απόψεων στη μεικτή επιτροπή.

6. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενημερώνει τακτικά και το συντομότερο δυνατόν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για τη θέσπιση νέας νομοθεσίας ή την τροποποίηση κείμενης νομοθεσίας στο πεδίο των αεροπορικών μεταφορών ή σε συνδεόμενο με αυτές πεδίο που αναφέρεται στο παράρτημα III της παρούσας συμφωνίας. Κατόπιν αιτήματος συμβαλλομένου μέρους, η μεικτή επιτροπή προβαίνει εντός εξήντα (60) ημερών σε ανταλλαγή απόψεων με αντικείμενο τις επιπτώσεις της εν λόγω νέας νομοθεσίας ή τροποποίησης στην ομαλή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας.

7. Μετά την ανταλλαγή απόψεων που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, η μεικτή επιτροπή:

α) λαμβάνει απόφαση αναθεώρησης του παραρτήματος III της παρούσας συμφωνίας, ώστε να ενσωματωθεί σε αυτό, εφόσον χρειάζεται στη βάση της αμοιβαιότητας, η εν λόγω νέα νομοθεσία ή τροποποίηση·

β) λαμβάνει „απόφαση, βάσει της οποίας η εν λόγω νέα νομοθεσία ή τροποποίηση θεωρείται σύμφωνη με την παρούσα συμφωνία ή

γ) συστήνει κάθε άλλο μέτρο που πρέπει να ληφθεί εντός εύλογης προθεσμίας για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας.