.

ΑΡΘΡΟ 27
Καταγγελία

Οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να γνωστοποιήσει γραπτώς στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος, διά της διπλωματικής οδού, την απόφαση του να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία. Η εν λόγω γνωστοποίηση αποστέλλεται ταυτόχρονα στη ΔΟΠΑ. Η παρούσα συμφωνία λήγει τα μεσάνυκτα, ώρα Γκρήνουιτς, της τελευταίας ημέρας της περιόδου προγραμματισμού, της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (ΙΑΤΑ) που ισχύει ένα έτος μετά την ημερομηνία της γραπτής γνωστοποίησης της καταγγελίας, εκτός αν η γνωστοποίηση ανακληθεί κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής.