.

ΑΡΘΡΟ 28
Καταχώριση στη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) και στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών

Η παρούσα συμφωνία και όλες οι τροποποιήσεις της καταχωρίζονται στη ΔΟΠΑ και στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, μετά την έναρξη ισχύος της.